You raise me up

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát You raise me up. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

When I am down and,
Khi anh gục ngã,
Oh my soul, so weary
Và tâm hồn mệt mỏi
When troubles come and my heart burdened be
Khi anh rơi vào trở ngại và trái tim đè nặng chính mình
Then, I am still and wait here in the silence
Khi đó, anh đứng đây đợi chờ trong im lặng
Until you come and sit awhile with me
Cho đến khi em đến và ngồi bên anh
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
So I can stand on mountains
Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
To walk on stormy seas
Để anh có thể vượt qua bao sóng gió
I am strong,
Anh mạnh mẽ
When I am on your shoulders
Khi anh được dựa vào đôi vai em
You raise me up... To more than I can be
Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
So I can stand on mountains
Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
To walk on stormy seas
Để anh có thể vượt qua bao sóng gió
I am strong,
Anh mạnh mẽ
When I am on your shoulders
Khi anh được dựa vào đôi vai em
You raise me up... To more than I can be
Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
So I can stand on mountains
Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
To walk on stormy seas
Để anh có thể vượt qua bao sóng gió
I am strong,
Anh mạnh mẽ
When I am on your shoulders
Khi anh được dựa vào đôi vai em
You raise me up... To more than I can be
Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
So I can stand on mountains
Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la
You raise me up,
Em nâng anh dậy,
To walk on stormy seas
Để anh có thể vượt qua bao sóng gió
I am strong,
Anh mạnh mẽ
When I am on your shoulders
Khi anh được dựa vào đôi vai em
You raise me up... To more than I can be
Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh