Us Against the World

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Us Against the World. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

You and I, we've been at it so long
Em và anh, chúng ta đã chịu tình cảnh này quá lâu rồi
I still got the strongest fire
Trong anh vẫn giữ được ngọn lửa cháy mãnh liệt
You and I, we still know how to talk
Em và anh, chúng ta vẫn biết cách thấu hiểu nhau ra sao
Know how to walk that wire
Biết cách vượt qua mọi khó khăn
Sometimes I feel like
Đôi lúc anh cảm thấy như
The world is against me
Thế giới đang quay lưng lại với mình
The sound of your voice, baby
Giọng nói thân thương của em, em yêu
That's what saves me
Chính là thứ đã cứu lấy anh
When we're together I feel so invincible
Khi chúng ta bên nhau, anh cảm thấy không thể bị đánh bại
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Cause it's us against the world tonight
Vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới này
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Against the world
Đối mặt với cả thế giới
There'll be days
Sẽ có những ngày
We'll be on different sides but
Chúng ta sẽ đối mặt với nhau nhưng
That doesn't last too long
Điều đó sẽ không kéo dài được lâu đâu
We find ways to get it on track
Chúng ta sẽ tìm cách để mọi thứ trở lại đúng hướng
And know how to turn back on
Và biết cách để quay trở lại
Sometimes I feel
Đôi lúc anh cảm thấy
I can't keep it together
Anh không thể giữ bình tĩnh
Then you hold me close
Nhưng em đã giữ anh thật chặt
And you make it better
Và em làm mọi chuyện tốt đẹp hơn
When I'm with you
Khi anh ở cạnh em
I can feel so unbreakable
Anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ gục ngã
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Cause it's us against the world tonight
Bởi vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
We're not gonna break
Đôi ta sẽ không bao giờ chia lìa
Cause we both still believe
Vì chúng ta vẫn cùng tin rằng
We know what we've got
Chúng ta biết mình đã đạt được những gì
And we've got what we need alright
Và ta đã có những gì mình cần
We're doing something right
Ta đang làm những gì mình cho là đúng đắn
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Yeah it's Us against the world, baby
Em yêu, chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Tonight
Đêm nay
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Against the world
Đối mặt với cả thế giới
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới