Yêu thích
Xem thêm
You and I, we've been at it so long Em và anh, chúng ta đã chịu tình cảnh này quá lâu rồi I still got the strongest fire Trong anh vẫn giữ được ngọn lửa cháy mãnh liệt You and I, we still know how to talk Em và anh, chúng ta vẫn biết cách thấu hiểu nhau ra sao Know how to walk that wire Biết cách vượt qua mọi khó khăn Sometimes I feel like Đôi lúc anh cảm thấy như The world is against me Thế giới đang quay lưng lại với mình The sound of your voice, baby Giọng nói thân thương của em, em yêu That's what saves me Chính là thứ đã cứu lấy anh When we're together I feel so invincible Khi chúng ta bên nhau, anh cảm thấy không thể bị đánh bại Cause it's us against the world Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới You and me against them all Anh và em cùng đối mặt với tất cả If you listen to these words Nếu em lắng nghe được những lời này Know that we are standing tall Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào I don't ever see the day that Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà I won't catch you when you fall Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã Cause it's us against the world tonight Vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới này Us against the world Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới Against the world Đối mặt với cả thế giới There'll be days Sẽ có những ngày We'll be on different sides but Chúng ta sẽ đối mặt với nhau nhưng That doesn't last too long Điều đó sẽ không kéo dài được lâu đâu We find ways to get it on track Chúng ta sẽ tìm cách để mọi thứ trở lại đúng hướng And know how to turn back on Và biết cách để quay trở lại Sometimes I feel Đôi lúc anh cảm thấy I can't keep it together Anh không thể giữ bình tĩnh Then you hold me close Nhưng em đã giữ anh thật chặt And you make it better Và em làm mọi chuyện tốt đẹp hơn When I'm with you Khi anh ở cạnh em I can feel so unbreakable Anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ gục ngã Cause it's us against the world Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới You and me against them all Anh và em cùng đối mặt với tất cả If you listen to these words Nếu em lắng nghe được những lời này Know that we are standing tall Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào I don't ever see the day that Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà I won't catch you when you fall Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã Cause it's us against the world tonight Bởi vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới We're not gonna break Đôi ta sẽ không bao giờ chia lìa Cause we both still believe Vì chúng ta vẫn cùng tin rằng We know what we've got Chúng ta biết mình đã đạt được những gì And we've got what we need alright Và ta đã có những gì mình cần We're doing something right Ta đang làm những gì mình cho là đúng đắn Cause it's us against the world Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới You and me against them all Anh và em cùng đối mặt với tất cả If you listen to these words Nếu em lắng nghe được những lời này Know that we are standing tall Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào I don't ever see the day that Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà I won't catch you when you fall Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã Cause it's us against the world Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới You and me against them all Anh và em cùng đối mặt với tất cả If you listen to these words Nếu em lắng nghe được những lời này Know that we are standing tall Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào I don't ever see the day that Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà I won't catch you when you fall Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã Us against the world Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới Yeah it's Us against the world, baby Em yêu, chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới Us against the world Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới Tonight Đêm nay Us against the world Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới Against the world Đối mặt với cả thế giới Us against the world Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Us Against the World

Westlife

Westlife

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Westlife were an Irish boy band, formed in July 1998 and disbanded in June 2012. Originally signed by Simon Cowell and managed by Louis Walsh, the group's final line-up consisted of Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, and Shane Filan. Brian McFadden was a member from July 1998 until his departure in March 2004.

Westlife sold over 50 million records worldwide, a total that included studio albums, singles, video releases, and compilation albums.[1] The group accumulated 14 number-one singles in the United Kingdom. They achieved a total of 26 UK top ten singles over their 14-year career. In 2012, the Official Charts Company listed Westlife 34th amongst the biggest-selling singles artists in British music history.[2] Despite their success worldwide, Westlife never managed to break into the U.S. market, achieving only one hit single in 2000, "Swear It Again".

Based on BPI certifications, the group have 11.1 million albums and 6.8 million singles in the UK.

Xem thêm
Bình luận