Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
How can I just let you walk away Làm sao mà anh có thể để cho em ra đi Just let you leave without a trace Để em ra đi không một dấu vết When I'm standing taking every breath with you, ooohhh Khi anh đứng cạnh em cùng chung nhịp thở You're the only one who really knew me at all Em là người duy nhất hiểu anh rõ nhất How can you just walk away from me Làm sao em có thể bỏ anh mà đi When all I can do is watch you leave Khi mà tất cả những gì anh có thể làm là nhìn em đi Cause we shared the laughter and the pain Vì chúng ta đã từng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn And even shared the tears Và chia sẻ cả nước mắt You're the only one who really knew me at all Em là người duy nhất hiểu rõ anh So take a look at me now Vì vậy hãy nhìn anh nào There's just an empty space Nó chỉ còn là một khoảng không trống trải There's nothing left here to remind me Không còn gì để lại để có thể nhắc nhở anh Just the memory of your face Chỉ là kỷ niệm về gương mặt em So take a look at me now Hãy nhìn anh nào There's just an empty space Chỉ còn là khoảng không trống trải If you're coming back to me it's against all odds Nếu em trở về với anh, đó là điều thần kỳ And that's what I've got to face Và đó là tất cả những gì anh phải đối mặt I wish I could just make you turn around Anh ước gì anh có thể làm em quay lại Turn around and see me cry Quay lại và thấy anh khóc There's so much I need to say to you Có nhiều điều anh phải nói với em So many reasons why Nhiều lí do You're the only one who really knew me at all Em là người duy nhất hiểu được anh So take a look at me now Vì vậy hãy nhìn anh nào There's just an empty space Nó chỉ còn là một khoảng không trống trải There's nothing left here to remind me Không còn gì để lại để có thể nhắc nhở anh Just the memory of your face Chỉ là kỷ niệm về gương mặt em So take a look at me now Hãy nhìn anh nào So there's just an empty space Chỉ còn là khoảng không trống trải But to wait for you is all I can do Anh chỉ có thể làm là đợi chờ em When that's what I've got to face Khi đó là tất cả những gì anh phải đối diện Take a good look at me now Hãy nhìn thật kỹ anh nào Cause I'll be standing here Vì anh sẽ ngồi đây And you coming back to me is against all odds Nếu em trở về với anh thì đó là điều thần kỳ And that's the chance I've got to take Và đó là cơ hội mà anh phải nắm bắt lấy Ooh, Take a look at me now Hãy nhìn anh đi nào Take a look at me now Hãy nhìn anh đi nào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.