Yêu thích
Xem thêm
Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, mẹ có biết rằng bé trai của mẹ một ngày kia sẽ bước đi trên mặt nước không? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Mary, mẹ có biết rằng bé trai của mẹ sẽ cứu con cái của chúng con không? Did you know that your baby boy has come to make you new? Mẹ có biết rằng bé trai của mẹ đến để làm cho mẹ đổi mới? This child that you've delivered, will soon deliver you Đứa trẻ mà mẹ sinh ra, sẽ sớm giải thoát cho mẹ Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, mẹ có biết rằng bé trai của mẹ sẽ đem lại ánh sáng cho người mù không? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Mary, mẹ có biết rằng bé trai của mẹ sẽ khiến giông bão lặng yên với bàn tay của Ngài không? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? Mẹ có biết rằng bé trai của mẹ đã bước đi tại nơi mà các thiên thần đặt chân lên không? When you kiss your little baby, you kiss the face of God Khi mẹ hôn con trai bé bỏng của mẹ, thì mẹ đã hôn lên khuôn mặt của Chúa Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, mẹ có biết? Mary, mẹ có biết? Mary, mẹ có biết? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again Người mù sẽ nhìn thấy, người điếc sẽ nghe thấy , người chết sẽ sống lại The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb! Người què sẽ nhảy nhót, người câm sẽ cất tiếng, những lời ngợi khen của con chiên! Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, mẹ có biết rằng bé trai của mẹ là mọi tạo vật của Chúa không? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Mary, mẹ có biết rằng bé trai của mẹ một ngày kia sẽ thống trị các quốc gia không? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? Mẹ có biết bé trai của mẹ là Con Chiên hoàn hảo của thượng Đế không? That sleeping child you're holding is the great I am Đứa trẻ đang ngủ mà mẹ đang ôm trong vòng tay là Đấng Cao Cả Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, mẹ có biết? Mary, mẹ có biết? Mary, mẹ có biết?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Mary, Did You Know?

Pentatonix

Pentatonix

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Pentatonix is an American a cappella group from Arlington, Texas consisting of five vocalists: Avi Kaplan, Scott Hoying, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola, and Mitch Grassi. Their work, which is mostly in the pop style, consists of covers of existing songs, sometimes in the form of medleys, along with their original material. Their music is defined by their own arrangement style, tight vocal harmonies, extensive vocal riffing, deep and steady vocal basslines, and a diverse range of vocal percussion and beatboxing.

Xem thêm
Bình luận