Something Right

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Something Right. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Never thought that I'd be so inspired
Chưa bao giờ anh nghĩ mình có nhiều cảm hứng đến vậy
Never thought that I'd find the higher truth
Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tìm ra một sự thật hơn thế
I believed that love was overrated
Anh tin rằng tình yêu luôn được đánh giá quá cao
'Till the moment I found you
Cho đến khoảnh khắc anh tìm thấy em
Now baby I know I don't deserve
Em yêu giờ anh biết mình không xứng
The love you give me
Với tình yêu em dành cho anh
But now I understand that
Nhưng giờ đây anh đã hiểu ra rằng
If you want me I must be doing something right
Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
I got nothing left to prove
Anh không có điều gì để chứng minh
And it's all because of you
Và tất cả đều vì em
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Doing something right
Làm điều gì đó đúng đắn
It's because of you I feel so lifted
Bởi vì em mà anh cảm thấy mình như được chắp cánh
I've been looking at my life from higher ground
Anh nhìn cuộc sống mình từ một phương trời cao
Never thought that I'd be so elated
Chưa bao giờ anh thấy mình phấn khởi đến vậy
You're the one who turned it all around
Em là người khiến tất cả đảo ngược
Now baby, I didn't know myself
Giờ đây em yêu, anh không hiểu hết bản thân mình
Until you changed me
Đến khi em thay đổi anh
And made me understand that
Và khiến anh hiểu rằng
If you want me I must be doing something right
Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
I got nothing left to prove
Anh không có điều gì để chứng minh
And it's all because of you
Và tất cả đều vì em
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Doing something right
Làm điều gì đó đúng đắn
And baby I know I don't deserve the love you give me
Và em yêu anh biết mình không xứng đáng với tình yêu em trao
But I don't really care, cause
Nhưng anh thực sự không quan tâm vì
If you want me I must be doing something right
Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
I got nothing left to prove
Anh không có điều gì để chứng minh
And it's all because of you
Và tất cả đều vì em
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing (I know I must be doing)
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Doing something right (Doing something right)
Làm điều gì đó đúng đắn
Yeah yeah
Yeah yeah
Something right
Điều gì đó đúng đắn
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing (I know I must be doing)
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Something right
Điều gì đó đúng đắn
Yeah yeah
Yeah yeah
Something right
Điều gì đó đúng đắn