Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Never thought that I'd be so inspired Chưa bao giờ anh nghĩ mình có nhiều cảm hứng đến vậy Never thought that I'd find the higher truth Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tìm ra một sự thật hơn thế I believed that love was overrated Anh tin rằng tình yêu luôn được đánh giá quá cao 'Till the moment I found you Cho đến khoảnh khắc anh tìm thấy em Now baby I know I don't deserve Em yêu giờ anh biết mình không xứng The love you give me Với tình yêu em dành cho anh But now I understand that Nhưng giờ đây anh đã hiểu ra rằng If you want me I must be doing something right Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn I got nothing left to prove Anh không có điều gì để chứng minh And it's all because of you Và tất cả đều vì em So if you need me Vì vậy nếu em cần anh And baby I make you feel alive Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại I know I must be doing Anh biết mình phải cần làm điều gì đó Doing something right Làm điều gì đó đúng đắn It's because of you I feel so lifted Bởi vì em mà anh cảm thấy mình như được chắp cánh I've been looking at my life from higher ground Anh nhìn cuộc sống mình từ một phương trời cao Never thought that I'd be so elated Chưa bao giờ anh thấy mình phấn khởi đến vậy You're the one who turned it all around Em là người khiến tất cả đảo ngược Now baby, I didn't know myself Giờ đây em yêu, anh không hiểu hết bản thân mình Until you changed me Đến khi em thay đổi anh And made me understand that Và khiến anh hiểu rằng If you want me I must be doing something right Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn I got nothing left to prove Anh không có điều gì để chứng minh And it's all because of you Và tất cả đều vì em So if you need me Vì vậy nếu em cần anh And baby I make you feel alive Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại I know I must be doing Anh biết mình phải cần làm điều gì đó Doing something right Làm điều gì đó đúng đắn And baby I know I don't deserve the love you give me Và em yêu anh biết mình không xứng đáng với tình yêu em trao But I don't really care, cause Nhưng anh thực sự không quan tâm vì If you want me I must be doing something right Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn I got nothing left to prove Anh không có điều gì để chứng minh And it's all because of you Và tất cả đều vì em So if you need me Vì vậy nếu em cần anh And baby I make you feel alive Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại I know I must be doing (I know I must be doing) Anh biết mình phải cần làm điều gì đó Doing something right (Doing something right) Làm điều gì đó đúng đắn Yeah yeah Yeah yeah Something right Điều gì đó đúng đắn So if you need me Vì vậy nếu em cần anh And baby I make you feel alive Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại I know I must be doing (I know I must be doing) Anh biết mình phải cần làm điều gì đó Something right Điều gì đó đúng đắn Yeah yeah Yeah yeah Something right Điều gì đó đúng đắn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.