Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Sing a song of sixpence, a pocket full of rye Hát bài hát về đồng sáu xu, một túi đầy lúa mạch Four and twenty blackbirds baked in a pie! Hai mươi bốn con sáo nướng trong chiếc bánh When the pie was opened, the birds began to sing Khi chiếc bánh được mở ra, những con sáo bắt đầu hót Wasn't that a dainty dish to set before the king? Đó không phải là cao lương mỹ vị để dâng cho vua sao? The king was in his counting house, counting all the money Nhà vua đang ở phòng tài vụ đếm tiền The queen was in the parlor, eating bread with honey Hoàng hậu ở trong phòng khách ăn bánh mì mật ong The maid was in the garden, hanging out the clothes Bà giúp việc ở ngoài vườn phơi quần áo When down came a blackbird who snapped off her nose! Một con sáo sà xuống mổ vào mũi của bà Sing a song of sixpence, a pocket full of rye Hát bài hát về đồng sáu xu, một túi đầy lúa mạch Four and twenty blackbirds baked in a pie! Hai mươi bốn con sáo nướng trong chiếc bánh When the pie was opened, the birds began to sing Khi chiếc bánh được mở ra, những con sáo bắt đầu hót Wasn't that a dainty dish to set before the king? Đó không phải là cao lương mỹ vị để dâng cho vua sao? The king was in his counting house, counting all the money Nhà vua đang ở phòng tài vụ đếm tiền The queen was in the parlor, eating bread with honey Hoàng hậu ở trong phòng khách ăn bánh mì mật ong The maid was in the garden, hanging out the clothes Bà giúp việc ở ngoài vườn phơi quần áo When down came a blackbird who snapped off her nose! Một con sáo sà xuống mổ vào mũi của bà

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.