Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! And on that farm he had some ducks Và anh ấy có vài con vịt ở trong trang trại đó Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! With a quack quack here Với tiếng quạc quạc ở đây And a quack quack there Và tiếng quạc quạc ở kia Here a quack, there a quack Tiếng quạc quạc ở đây, ở kia Everywhere a quack quack Tiếng quạc quạc ở khắp nơi Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! And on that farm he had some pigs Và trang trại đó có vài con heo Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! With a oink-oink here Với tiếng ục ục ở đây And a oink-oink there Và tiếng ục ục ở kia Here a oink, there a oink Tiếng ục ục ở đây, ở kia Everywhere a oink-oink Tiếng ục ục ở khắp nơi Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! And on that farm he had some cows Và anh ấy có một vài con bò trong trang trại đó Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! With a Moo Moo here Với tiếng ụm bò ở đây And a Moo Moo there Và tiếng ụm bò ở kia Here a Moo, there a Moo Tiếng ụm bò ở đây, ở kia Everywhere a Moo Moo Tiếng ụm bò ở khắp nơi Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! And on that farm he had some dogs Và trong trang trại đó anh ấy có vài con chó Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! With a woof-woof here Với tiếng gâu gâu ở đây And a woof-woof-woof there Và tiếng gâu gâu ở kia Here a woof, there a woof Tiếng gâu gâu ở đây, ở kia Everywhere a woof-woof Tiếng gâu gâu ở khắp nơi Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! And on that farm he had some cats Và anh ấy có vài con mèo trong trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! With a meow- meow here Với tiếng meo meo ở đây And a meow -meow there Và tiếng meo meo ở kia Here a meow , there a meow Tiếng meo meo ở đây, ở kia Everywhere a meow -meow Tiếng meo meo ở khắp nơi Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! And on that farm he had some horses Và anh ấy có vài con ngựa ở trong trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh! With a neigh-heigh here Với tiếng hí hí ở đây And a neigh-heigh there Và tiếng hí hí ở kia Here a neigh, there a neigh Tiếng hí hí ở đây, ở kia Everywhere a neigh-neigh Tiếng hí hí ở khắp nơi Old MacDonald had a farm Old MacDonald có một trang trại Ee i ee i oh! Ee i ee i oh!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.