Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm a little teapot Tôi là một cái ấm trà nhỏ Short and stout Thấp và mập Here is my handle and Đây là cái tay cầm của tôi và Here is my spout Đây là cái vòi của tôi When I get all steamed up Khi tôi bị bao phủ bởi hơi nước Hear me shout Hãy nghe tôi la lên "Tip me over and pour me out!" "Hãy nhấc tôi lên và đổ tôi ra!" I'm a clever teapot Tôi là một cái ấm trà thông minh Yes it's true Vâng đúng như vậy Here let me show you Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy What I can do Tôi có thể làm được những gì I can change my handle Tôi có thể đổi cái tay cầm của mình And my spout Và cái vòi Just tip me over and pour me out! Chỉ cần nhấc tôi lên và đổ tôi ra! I'm a little teapot Tôi là một cái ấm trà nhỏ Short and stout Thấp và mập Here is my handle and Đây là cái tay cầm của tôi và Here is my spout Đây là cái vòi của tôi When I get all steamed up Khi tôi bị bao phủ bởi hơi nước Hear me shout Hãy nghe tôi la lên "Tip me over and pour me out!" "Hãy nhấc tôi lên và đổ tôi ra!" I'm a clever teapot Tôi là một cái ấm trà thông minh Yes it's true Vâng đúng như vậy Here let me show you Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy What I can do Tôi có thể làm được những gì I can change my handle Tôi có thể đổi cái tay cầm của mình And my spout Và cái vòi Just tip me over and pour me out! Chỉ cần nhấc tôi lên và đổ tôi ra!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.