Yêu thích
Xem thêm
Sometimes I get so tired Đôi khi tôi cảm thấy thật mệt mỏi Just trying to find a place Chỉ cố gắng tìm một nơi nào đó To lay my head Để tựa đầu vào I look up to the sky Tôi ngước nhìn lên bầu trời cao kia I feel the warmest light comfort me Tôi cảm nhận được ánh sáng ấm áp nhất vỗ về tôi I've seen the great heights Tôi đã từng nhìn thấy những đỉnh cao vời vợi Reminding me I'm alive Nhắc nhở bản thân rằng tôi đang sống I don't wanna die Tôi không muốn chết đâu I don't wanna waste another day Tôi không muốn lãng thí thêm ngày Or night Hay đêm nào nữa I know there's something more Tôi biết còn nhiều điều có ý nghĩa hơn thế Than what we're living for Hơn những gì mà chúng ta đang sống vì nó I see it in the stars Tôi nhìn thấy điều đó trên những vì sao I feel it on the shores Tôi cảm nhận được chúng trên những bến bờ I know there's something Tôi biết còn có nhiều điều I think we're all afraid Tôi nghĩ chúng ta đều đang sợ hãi That we might be alone Rằng chúng ta có thể trở nên cô đơn Alone down here Cô độc ở chốn này We all want to have some faith Chúng ta đều muốn có chút niềm tin At least that's true in my case Ít nhất thì đó cũng là sự thật trong hoàn cảnh của tôi To just believe Chỉ để tin tưởng I've seen the great heights Tôi đã từng nhìn thấy những đỉnh cao vời vợi Reminding me I'm alive Nhắc nhở bản thân rằng tôi đang sống I don't wanna die Tôi không muốn chết đâu I don't wanna waste another day Tôi không muốn lãng thí thêm ngày Or night Hay đêm nào nữa I know there's something more Tôi biết còn nhiều điều có ý nghĩa hơn thế Than what we're living for Hơn những gì mà chúng ta đang sống vì nó I see it in the stars Tôi nhìn thấy điều đó trên những vì sao I feel it on the shore Tôi cảm nhận được chúng trên những bến bờ I know there's something Tôi biết còn có nhiều điều This world may crumble Thế giới này có thể sụp đổ Into the ocean Vào trong lòng đại dương It could all end tonight Đêm nay mọi thứ có thể kết thúc I undermined you Tôi khiến bạn suy sụp Then tried to find you Rồi sau đó cố gắng đi tìm bạn My only source of light Nguồn sáng duy nhất của tôi Breathing... I am Tôi đang thở Breathing... I am... alive! Tôi đang thở... tôi đang... sống! When I was 10 years old Khi tôi 10 tuổi I tried to commit suicide Tôi đã cố gắng tự tử I had lost my hope Tôi đánh mất niềm hy vọng của mình I tried to drown myself but I couldn't do it Tôi cố gắng ruồng bỏ bản thân nhưng tôi không thể làm được God had a plan for my life, to give hope to other people Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời của tôi, đó là mang hy vọng đến cho mọi người Through my story Qua câu chuyện của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.