Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Every step's been shown to you Mỗi bước đi tôi đều chỉ cho bạn Like all those years in school Như những năm tháng ở trường What they said is what you say Bạn nói những gì họ nói What they saw is what you see Thấy những gì họ thấy You like a clear drawn line, partitioned and defined Bạn muốn một sự rõ ràng, được khoanh vùng và xác định So you can rest knowing everything is as it should be Vậy thì bạn cứ tận hưởng mọi thứ như vậy But I want you to move me Nhưng tôi muốn bạn thay đổi tôi Want you to move me Muốn bạn thay đổi tôi I want you to move me Tôi muốn bạn thay đổi tôi We've got our back and forth Chúng ta cứ đi tới đi lui We always stay the course Chúng ta cứ luôn làm đến cùng Talking quickly doesn't leave much time for questioning Nói quá nhanh không dành thời gian để hỏi So much is repetition Lặp lại nhiều lần We mimic old decisions and walk the same path Chúng ta lặp lại những quyết định cũ và cứ làm theo lối mòn Just because we know where it will lead Chỉ bởi vì chúng ta biết nó sẽ dẫn tới đâu But I want you to move me Nhưng tôi muốn bạn thay đổi tôi Want you to move me Muốn bạn thay đổi tôi I want you to move me Tôi muốn bạn thay đổi tôi Want you to move me Muốn bạn thay đổi tôi But you just keep the peace Nhưng bạn vẫn im lặng I won't give you all I got Tôi sẽ không đưa bạn những gì tôi có Cause I fear you'll disapprove Vì tôi sợ bạn sẽ không chấp nhận Underlined and open eyes Nhấn mạnh và mở mắt ra The heart will follow through Trái tim sẽ dẫn lối Take you up and bring you back Đưa bạn đi và mang bạn trở về But you will not be moved Nhưng bạn sẽ không được thay đổi I want you to move me o move me Tôi muốn bạn thay đổi tôi Want you to move me Muốn bạn thay đổi tôi I want you to move me Tôi muốn bạn thay đổi tôi Want you to move me, move me Muốn bạn thay đổi tôi I want you to move me, want you to move me Tôi muốn bạn thay đổi tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.