Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
It was great at the very start Lúc mới bắt đầu mọi thứ đều thật tuyệt vời Hands on each other Đôi bàn tay đan chặt vào nhau Couldn't stand to be far apart Không thể chịu đựng được khi phải xa nhau Closer the better Chỉ muốn gần nhau hơn nữa Now we're picking fights and slamming doors Giờ thì chúng ta chỉ có những trận cãi vả và đóng sầm cửa Magnifying all our flaws Thổi phồng những lỗi lầm của nhau And I wonder why, wonder what for Và em cứ tự hỏi tại sao, như thế có ích lợi gì Why we keep coming back for more Tại sao chúng ta cứ tái hợp nhiều như vậy Is it just our bodies? Chúng ta vẫn là chính mình sao? Are we both losing our minds? Phải chăng đôi ta đều đang mất trí? Is the only reason you're holding me tonight Đó có phải là lý do duy nhất anh giữ em lại tối nay 'Cause we're scared to be lonely? Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Do we need somebody Chúng ta có cần một ai đó Just to feel like we're alright? Chỉ để cảm thấy mình giống như vẫn ổn Is the only reason you're holding me tonight Đó có phải là lý do duy nhất anh giữ em lại tối nay 'Cause we're scared to be lonely? Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Too much time, losing track of us Quá nhiều thời gian cuốn trôi đi kỷ niệm đôi ta Where was the real? Chân tình ở nơi đâu? Undefined, spiraling out of touch Mọi thứ mơ hồ, xoắn ốc không thể nắm bắt Forgot how it feels Quên đi cảm thấy như thế nào All the messed up fights Tất cả những trận cãi vả ngu ngốc And slamming doors Và những cái đóng sầm cửa Magnifying all our flaws Thổi phồng những lỗi lầm của nhau And I wonder why, wonder what for Và em cứ tự hỏi tại sao, như thế có ích lợi gì It's like we keep coming back for more Như là chúng ta cứ tái hơp nhiều lần Is it just our bodies? Chúng ta vẫn là chính mình sao? Are we both losing our minds? Phải chăng đôi ta đều đang mất trí? Is the only reason you're holding me tonight Đó có phải là lý do duy nhất anh giữ em lại tối nay 'Cause we're scared to be lonely? Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Do we need somebody Chúng ta có cần một ai đó Just to feel like we're alright? Chỉ để cảm thấy mình giống như vẫn ổn Is the only reason you're holding me tonight Đó có phải là lý do duy nhất anh giữ em lại tối nay 'Cause we're scared to be lonely? Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Scared to be lonely Sợ trở nên cô đơn Even when we know it's wrong Ngay cả khi chúng ta biết điều đó là sai Been somebody better for us all along Còn ai tốt hơn cho chúng ta giữa cuộc đời này Tell me, how can we keep holding on? Nói em nghe làm sao để chúng ta ở bên nhau Holding on tonight Ở bên nhau đêm nay 'Cause we're scared to be lonely Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Even when we know it's wrong Ngay cả khi chúng ta biết điều đó là sai Been somebody better for us all along Còn ai tốt hơn cho chúng ta giữa cuộc đời này Tell me, how can we keep holding on? Nói em nghe làm sao để chúng ta ở bên nhau Holding on tonight Ở bên nhau đêm nay 'Cause we're scared to be lonely Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Is it just our bodies? Chúng ta vẫn là chính mình sao? Are we both losing our minds? Phải chăng đôi ta đều đang mất trí? Is the only reason you're holding me tonight Đó có phải là lý do duy nhất anh giữ em lại tối nay 'Cause we're scared to be lonely? Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Do we need somebody Chúng ta có cần một ai đó Just to feel like we're alright? Chỉ để cảm thấy mình giống như vẫn ổn Is the only reason you're holding me tonight Đó có phải là lý do duy nhất anh giữ em lại tối nay 'Cause we're scared to be lonely? Vì chúng ta đều sợ cô đơn? Scared to be lonely Sợ trở nên cô đơn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.