Yêu thích
Xem thêm
Then we'll shoot across the sky, Drink from me, drink from me Chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời, Hãy uống đi, uống cạn đi Then we'll shoot across the sky (Symphony) (so high, so high) Sau đó chúng ta sẽ xuyên qua cả bầu trời (Một bản giao hưởng) Then we'll shoot across the sky Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời Oh, angel sent from up above Một thiên thần từ trên trời cao đã được gửi xuống You know you make my world light up Ngài biết không, ngài vừa làm cho cả thế giới của tôi bừng sáng When I was down Khi tôi gục ngã When I was hurt Khi tôi bị tổn thương You came to lift me up Ngài đến để vực tôi dậy Life is a drink, and love's a drug Cuộc đời là một cơn say và tình yêu là một liều thuốc Oh, now I think I must be miles up Bây giờ tôi nghĩ tinh thần mình khá lên When I was a river, dried up Khi mà tôi giống như là một con sông khô cạn You came to rain a flood Ngài đem mưa đến tạo nên cơn lũ And said drink from me, drink from me Và ngài nói: "Hãy uống đi, uống cạn đi" When I was so thirsty, pour on a symphony Khi tôi đang khát vô cùng, trút đầy nỗi buồn vào một bản giao hưởng Now I just can't get enough Giờ tôi chẳng biết đâu là giới hạn Put your wings on me, wings on me Ngài đã chắp cho tôi thêm đôi cánh When I was so heavy, pour on a symphony Khi lòng tôi trở nên nặng trĩu, trút đầy nỗi buồn vào một bản giao hưởng When I'm low, low, low, low Khi tôi chìm trong tuyệt vọng I, oh, I, oh, I Tôi, oh, tôi, oh Got me feeling drunk and high, so high, so high Ngài làm tôi cảm thấy mê muội lâng lâng I, oh, I, oh, I, oh, I Tôi, oh, Tôi, oh, Tôi, oh Now I'm feeling drunk and high, so high, so high Giờ tôi cảm thấy lâng lâng và mê dại Oh, angel sent from up above Một thiên thần từ trên trời cao đã được gửi xuống I feel it coursing through my blood Tôi cảm thấy có cái gì đó đang chảy trong huyết quản của mình Life is a drink, your love's about Cuộc đời là một cơn say, tình yêu của ngài to make the stars come out Đã làm cho những vì sao dần ló rạng Put your wings on me, wings on me Ngài đã chắp cho tôi thêm đôi cánh When I was so heavy, pour on a symphony Khi lòng tôi trở nên nặng trĩu, trút đầy nỗi buồn vào một bản giao hưởng When I'm low, low, low, low Khi tôi chìm trong tuyệt vọng I, oh I, oh I Tôi, oh tôi, oh tôi Got me feeling drunk and high, so high, so high Ngài làm tôi cảm thấy mê muội lâng lâng Oh I, oh I, oh I Oh tôi, oh tôi, oh tôi I'm feeling drunk and high, so high, so high Giờ tôi cảm thấy lâng lâng và mê dại I, oh I, oh I Tôi, oh tôi, oh tôi So high, so high Quay cuồng, đầy phấn khích I, oh I, oh I Tôi, oh tôi, oh tôi I'm feeling drunk and high, so high, so high Tôi cảm thấy lâng lâng và mê dại Then we'll shoot across the sky Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời Then we'll shoot across the... Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả... Then we'll shoot across the sky Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời Then we'll shoot across the... Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả... Then we'll shoot across the sky Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời Then we'll shoot across the... Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả... Then we'll shoot across the sky Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả bầu trời Then we'll shoot across the... Sau đó chúng ta sẽ thắp sáng cả...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Hymn For The Weekend

Coldplay

Coldplay

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Coldplay are a British rock band formed in 1996 by lead vocalist and pianist Chris Martin and lead guitarist Jonny Buckland at University College London (UCL). After they formed under the name Pectoralz, Guy Berryman joined the group as a bassist and they changed their name to Starfish. Will Champion joined as a drummer and backing vocalist, completing the performing line-up. Creative Director Phil Harvey is often referred to as the official fifth member by the band.The band renamed themselves "Coldplay" in 1998, before recording and releasing three EPs: Safety in 1998, Brothers & Sisters as a single in 1999, and The Blue Room in the same year. The Blue Room was their first release on a major label, after signing to Parlophone.

Xem thêm
Bình luận