Yêu thích
Xem thêm
I'm not surprised Anh không ngạc nhiên đâu Not everything lasts Đâu phải điều gì cũng kéo dài mãi I've broken my heart so many times, Trái tim anh đã tan vỡ nhiều lần rồi I stop keeping track. Anh đã thôi không còn tìm kiếm vẩn vơ nữa Talk myself in Anh từng tự thuyết phục mình tiếp tục I talk myself out Rồi lại nói với bản thân mình rằng đừng cố gắng nữa I get all worked up Anh hi vọng thật nhiều, And then I let myself down. và rồi thất vọng cũng thật nhiều I tried so very hard not to lose it Anh đã cố gắng rất nhiều để không mất đi cơ hội I came up with a million excuses Anh đã nghĩ ra cả ngàn cái cớ để bắt chuyện với em I thought I thought of every possibility Anh nghĩ về mọi khả năng trên đời And I know someday that it'll all turn out Và anh biết một ngày nào đó chuyện ấy rồi cũng sẽ đến You'll make me work so we can work to work it out Em sẽ bắt nhịp cho anh để ta cùng nhau thực hiện kế hoạch của đôi mình And i promise you kid that i'll give so much more than i get Và anh hứa với em, cưng à, anh sẽ cho đi nhiều hơn những gì anh nhận được I just haven't met you yet Chỉ có điều anh vẫn chưa gặp được em thôi I might have to wait Có lẽ anh sẽ phải đợi I'll never give up Anh sẽ không từ bỏ đâu I guess it's half timing Anh đoán rằng một nửa là do thời điểm And the other half's luck Và nửa còn lại dựa vào may mắn Wherever you are Nên dù em có ở đâu Whenever it's right Thì khi đến đúng thời điểm You come out of nowhere and into my life Em không rõ từ đâu rồi sẽ bước vào cuộc đời anh mà thôi And I know that we can be so amazing Và anh biết đôi ta có thể sẽ thật tuyệt vời And baby your love is gonna change me Và cưng à, tình yêu của em sẽ thay đổi được anh And now i can see every possibility Và bây giờ anh có thể thấy mọi khả năng trên đời rồi And somehow i know that it'll all turn out Và bằng cách nào đó, anh biết rồi ngày đó cũng sẽ đến mà thôi And you'll make me work so we can work to work it out Em sẽ bắt nhịp cho anh để ta cùng nhau thực hiện kế hoạch của đôi mình And i promise you kid i'll give so much more than i get Và anh hứa với em, cưng à, anh sẽ cho đi nhiều hơn những gì anh nhận được I just haven't met you yet Chỉ là anh vẫn chưa gặp được em thôi They say all's fair Người ta nói rằng tất cả đều công bằng In love and war Trong tình yêu và chiến tranh But i won't need to fight it Nhưng anh sẽ chẳng đấu tranh làm gì We'll get it right Chúng ta rồi sẽ gặp nhau mà thôi And we'll be united Anh và em sẽ được ở bên nhau And I know that we can be so amazing Và anh biết chúng ta có thể sẽ rất tuyệt vời And being in your life is gonna change me Và cưng à, tình yêu của em sẽ thay đổi được anh And now i can see every single possibility Và giờ thì anh có thể nhìn thấy mọi khả năng rồi And someday i know it'll all turn out Và một ngày nào đó anh biết rằng chuyện ấy cũng sẽ đến And i'll work to work it out Và anh sẽ giải quyết được làm được chuyện đó Promise you kid i'll give more than i get Anh hứa với em rằng anh sẽ cho đi nhiều hơn những gì anh nhận được Than i get than i get than i get Nhiều hơn những gì anh nhận được Oh you know it'll all turn out Oh em biết chuyện đó rồi sẽ đến mà And you'll make me work so we can work to work it out Em sẽ bắt nhịp cho anh để ta cùng nhau thực hiện kế hoạch của đôi mình And i promise you kid to give so much more than i get Và anh hứa với em cưng à, anh sẽ cho đi nhiều hơn những gì anh nhận được I just haven't met you yet Chỉ là anh vẫn chưa gặp được em thôi Oh promise you kid to give so much more than i get Và anh hứa với em cưng à, anh sẽ cho đi nhiều hơn những gì anh nhận được I said love love love love love love love ..... Anh nói rằng ôi tình yêu... I just haven't met you yet Anh chỉ chưa gặp được em thôi Love love love ..... Ôi tình yêu I just haven't met you yet Chỉ là anh vẫn chưa gặp được em thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.