Yêu thích
Xem thêm
I have often dreamed of a far off place Tôi thường mơ về một nơi xa xăm Where a hero's welcome would be waiting for me Nơi có sự chào đón dành cho người hùng đang đợi chờ tôi Where the crowds will cheer when they see my face Nơi đám đông ca tụng khi họ thấy gương mặt tôi And a voice keeps saying, this is where I'm meant to be Và một tiếng nói cứ vang vọng, đây là nơi tôi thuộc về I'll be there someday, I can go the distance Một ngày nào đó tôi sẽ ở đấy, tôi có thể tiến xa I will find my way if I can be strong Tôi sẽ tìm ra con đường của mình nếu tôi có thể mạnh mẽ I know every mile, will be worth my while Tôi biết mỗi dặm đường đều có nghĩa trong cuộc đời tôi When I go the distance, I'll be right where I belong Khi tôi tiến xa, tôi sẽ đến đúng nơi tôi thuộc về Down an unknown road to embrace my fate Dấn thân vào một con đường chưa biết trước để nắm lấy định mệnh Though that road may wander, it will lead me to you Dù con đường quanh co nhưng nó sẽ dẫn tôi đến với em And a thousand years would be worth the wait Và một ngàn năm cũng đáng để chờ It might take a lifetime but somehow I'll see it through Có thể mất cả đời nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ vượt qua And I won't look back, I can go the distance Và tôi sẽ không nhìn lại, tôi có thể tiến xa And I'll stay on track, no, I won't accept defeat Và tôi sẽ tiếp tục con đường của mình, không, tôi sẽ không chấp nhận thua cuộc It's an uphill slope but I won't lose hope Đó là một con đường dốc khó khăn nhưng tôi sẽ không mất hi vọng 'Til I go the distance, and my journey is complete Cho đến khi tôi tiến xa và cuộc hành trình của tôi hoàn tất But to look beyond the glory is the hardest part Nhưng vượt qua vinh quang là phần khó khăn nhất For a hero's strength is measured by his heart Vì sức mạnh của một anh hùng được đo bằng trái tim của anh ấy Like a shooting star, I will go the distance Như một ngôi sao băng, tôi sẽ tiến xa I will search the world, I will face its harms Tôi sẽ tìm kiếm thế giới này, tôi sẽ đối đầu những hiểm nguy I don't care how far, I can go the distance Tôi không ngại xa xôi, tôi có thể tiến xa 'Til I find my hero's welcome, waiting in your arms Cho tới khi tôi tìm thấy sự chào đón dành cho người anh hùng trong vòng tay em I will search the world, I will face its harms Tôi sẽ tìm kiếm thế giới này, tôi sẽ đối đầu những hiểm nguy 'Til I find my hero's welcome, waiting in your arms Cho tới khi tôi tìm thấy sự chào đón dành cho người anh hùng trong vòng tay em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Go The Distance

Michael Bolton

Michael Bolton

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Michael Bolotin (born February 26, 1953), known professionally as Michael Bolton, is an American singer and songwriter. Bolton originally performed in the hard rock and heavy metal genres from the mid-1970s to the mid-1980s, both on his early solo albums and those he recorded as the frontman of the band Blackjack. He became better known for his series of pop rock ballads, recorded after a stylistic change in the late 1980s

Xem thêm
Bình luận