Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
They told him don't you ever come around here Bọn chúng bảo anh ta là mày đừng bao giờ lảng vảng quay đây Don't wanna see your face. You better disappear Đừng để bọn tao thấy mặt mày nữa, tốt hơn là mày hãy biến đi The fire's in their eyes and their words are really clear Ngọn lửa trong mắt bọn chúng và những lời nói của bọn chúng đã thực sự rất rõ ràng So beat it, just beat it Vì vậy hãy biến đi, chỉ cần biến đi You better run, you better do what you can Tốt hơn hết là bạn hãy chạy đi, hãy làm những gì bạn có thể Don't wanna see no blood, don't be a macho man Đừng để máu đổ, không cần phải là một đấng nam nhi You wanna be tough, better do what you can Bạn muốn trở nên mạnh mẽ, tốt hơn hết là làm những gì bạn có thể So beat it, but you wanna be bad Vì vậy hãy biến đi, nhưng nếu bạn muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ Just beat it, beat it, beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi No one wants to be defeated Chẳng có ai muốn bị đánh bại Showin' how funky strong is your fight Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn It doesn't matter who's wrong or right Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai Just beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi They're out to get you, better leave while you can Bọn chúng nhằm vào bạn, tốt hơn là hãy rời đi trong khi bạn còn có thể Don't wanna be a boy, you wanna be a man Đừng chỉ là một cậu bé, bạn muốn là một người đàn ông You wanna stay alive, better do what you can Bạn vẫn còn muốn sống, tốt hơn hãy làm những gì bạn có thể So beat it, just beat it Vì vậy hãy biến đi, chỉ cần biến đi You have to show them that you're really not scared Bạn phải cho bọn chúng thấy rằng bạn thực sự không sợ bọn chúng You're playin' with your life, this ain't no truth or dare Bạn đang đùa với chính cuộc sống của mình đấy, đây không phải là trò sự thật hay thử thách đâu They'll kick you, then they beat you Bọn chúng sẽ đá bạn, rồi sẽ đánh bạn Then they'll tell you it's fair Rồi bọn chúng sẽ nói với bạn rằng đó là sự công bằng đó So beat it, but you wanna be bad Vì vậy hãy biến đi, nhưng nếu bạn muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ Just beat it, beat it, beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi No one wants to be defeated Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu Showin' how funky strong is your fight Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn It doesn't matter who's wrong or right Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi No one wants to be defeated Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu Showin' how funky strong is your fight Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn It doesn't matter who's wrong or right Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai Just beat it, beat it, beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi Beat it, beat it, beat it, beat it Biến đi, biến đi, biến đi, biến đi No one wants to be defeated Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu Showin' how funky strong is your fight Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn It doesn't matter who's wrong or right Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai Just beat it, beat it, beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi No one wants to be defeated Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu Showin' how funky strong is your fight Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn It doesn't matter who's wrong or right Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai Just beat it, beat it, beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi No one wants to be defeated Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu Showin' how funky strong is your fight Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn It doesn't matter who's wrong or right Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai Just beat it, beat it, beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi No one wants to be defeated Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu Showin' how funky strong is your fight Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn It doesn't matter who's wrong or right Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai Just beat it, beat it Chỉ cần biến đi, biến đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.