Yêu thích
Xem thêm
Deep in my heart there's a fire, a burning heart Sâu trong trái tim anh có một ngọn lửa, một trái tim cháy bỏng Deep in my heart there's desire, for a start Sâu trong trái tim anh có một khao khát cho sự bắt đầu I'm dying in emotion Anh đang chìm đắm trong cảm xúc It's my world in fantasy Đó là thế giới trong ảo tưởng của anh I'm living in my, living in my dreams Anh đang sống trong những giấc mơ của mình You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll keep it shining everywhere I go Anh sẽ giữ những điều đó soi sáng mỗi nơi anh đi You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll be holding you forever, stay with you together Anh sẽ mãi mãi ôm chặt lấy em, ở cùng với em You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh Yeah, I'm feeling that our love will grow Yeah, anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sẽ lớn lên You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh That's the only thing I really know Đó là điều duy nhất mà anh thực sự biết Let’s close this door and believe my burning heart Hãy đóng cánh cửa quá khứ và tin vào trái tim chân thành của anh Feeling alright, come on open up your heart Hãy rộng mở trái tim em khi em cảm thấy ổn I'll keep the candles burning Anh sẽ giữ những ngọn nến cháy mãi Let your body melt in mine Hãy để cơ thể em hòa hợp trong anh I'm living in my, living in my dreams Anh đang sống trong những giấc mơ của mình You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll keep it shining everywhere I go Anh sẽ giữ những điều đó soi sáng mỗi nơi anh đi You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh I'll be holding you forever, stay with you together Anh sẽ mãi mãi ôm chặt lấy em, ở cùng với em You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh Yeah, I'm feeling that our love will grow Yeah, anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sẽ lớn lên You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh That's the only thing I really know Đó là điều duy nhất mà anh thực sự biết You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh Yeah, I'm feeling that our love will grow Yeah, anh cảm thấy tình yêu của chúng ta sẽ lớn lên You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh That's the only thing I really know Đó là điều duy nhất mà anh thực sự biết You're my heart, you're my soul Em là trái tim, là linh hồn của anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

You're Are My Heart, You're Are My Soul

Modern Talking

Modern Talking

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Modern Talking was a German duo consisting of Thomas Anders and Dieter Bohlen. They have been referred to as Germany's most successful pop duo, and have had a number of hit singles, reaching the top five in many countries. Some of their most popular and widely known singles are "You're My Heart, You're My Soul", "You Can Win If You Want", "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)" and "Geronimo's Cadillac".

Modern Talking worked together from 1983 to 1987, when the band split up. In 1997, they reunited and made a successful comeback, recording and releasing music from 1998 to 2003. The duo released singles which again entered the top ten in Germany and abroad. Some of those singles were "You're My Heart, You're My Soul '98", "You Are Not Alone" and "TV Makes the Superstar".

Xem thêm
Bình luận