Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If I live to be a hundred Nếu tôi sống đến một trăm tuổi And never see the seven wonders Và chẳng bao giờ nhìn thấy được bảy kì quan thế giới That'll be alright Thì cũng chẳng sao cả If I don't make it to the big leagues Nếu tôi không tạo nên một đẳng cấp danh giá If I never win a Grammy Nếu tôi không thể đạt được một giải Grammy nào I'm gonna be just fine Thì tôi cũng chẳng sao cả Cause I know exactly who I am Bởi tôi biết chính xác mình là ai I am Rosemary's granddaughter Tôi là cháu gái của bà Rosemary The spitting image of my father Là bản sao như đúc của ba tôi And when the day is done my momma's still my biggest fan Và khi ngày này trôi qua thì mẹ tôi vẫn là người ủng hộ tôi nhiệt tình Sometimes I'm clueless and I'm clumsy Có đôi lúc tôi ngốc nghếch và vụng về But I've got friends that love me Nhưng tôi đã có được những người bạn yêu thương tôi And they know just where I stand Và họ biết được nơi tôi đang đứng It's all a part of me Đó là tất cả của tôi And that's who I am Và đó chính là con người tôi So when I make a big mistake Vì vậy khi tôi phạm phải sai lầm And when I fall flat on my face Khi tôi gây ra điều gì đó khiến mình bẽ mặt I know I'll be alright Tôi biết mình vẫn sẽ ổn Should my tender heart be broken Nếu con tim yếu mềm của tôi bị tổn thương I will cry those teardrops knowing Tôi sẽ khóc và biết rằng I will be just fine Tôi vẫn sẽ ổn thôi Cause nothing changes who I am Vì chẳng có gì thay đổi được con người tôi I am Rosemary's granddaughter Tôi là cháu gái của bà Rosemary The spitting image of my father Là bản sao như đúc của ba tôi And when the day is done my momma's still my biggest fan Và khi ngày này trôi qua thì mẹ tôi vẫn là người ủng hộ tôi nhiệt tình Sometimes I'm clueless and I'm clumsy Có đôi lúc tôi ngốc nghếch và vụng về But I've got friends that love me Nhưng tôi đã có được những người bạn yêu thương tôi And they know just where I stand Và họ biết được nơi tôi đang đứng It's all a part of me Đó là tất cả của tôi And that's who I am Và đó chính là con người tôi I'm a saint and I'm a sinner Tôi vừa là người tốt và cũng là kẻ tội đồ I'm a loser; I'm a winner Tôi vừa là kẻ thất bại và cũng là người chiến thắng I am steady and unstable Tôi vững chãi và cũng dễ lung lay I'm young, but I am able Tôi còn trẻ, nhưng tôi có tài I am Rosemary's granddaughter Tôi là cháu gái của bà Rosemary The spitting image of my father Là bản sao như đúc của ba tôi And when the day is done my momma's still my biggest fan Và khi ngày này trôi qua thì mẹ tôi vẫn là người ủng hộ tôi nhiệt tình Sometimes I'm clueless and I'm clumsy Có đôi lúc tôi ngốc nghếch và vụng về But I've got friends that love me Nhưng tôi đã có được những người bạn yêu thương tôi And they know where I stand Và họ biết được nơi tôi đang đứng It's all a part of me Đó là tất cả của tôi And that's who I am Và đó chính là con người tôi I am Rosemary's granddaughter Tôi là cháu gái của bà Rosemary The spitting image of my father Là bản sao như đúc của ba tôi And when the day is done my momma's still my biggest fan Và khi ngày này trôi qua thì mẹ tôi vẫn là người ủng hộ tôi nhiệt tình Sometimes I'm clueless and I'm clumsy Có đôi lúc tôi ngốc nghếch và vụng về But I've got friends that love me Nhưng tôi đã có được những người bạn yêu thương tôi And they know where I stand Và họ biết được nơi tôi đang đứng It's all a part of me Đó là tất cả của tôi And that's who I am Và đó chính là con người tôi That's who I am Đó chính là con người tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.