Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh Oh Oooh Oooh Just shoot for the stars if it feels right Hãy lập mục tiêu cao nếu điều đó là đúng And aim for my heart if you feel like Và hãy nhắm thẳng vào trái tim anh nếu em cũng cảm thấy như vậy And take me away and make it OK Hãy đưa anh theo và khiến anh ổn hơn I swear I'll behave Anh thề anh sẽ đối xử ân cần You wanted control, so we waited Em muốn làm chủ tất cả, vậy chúng ta hãy đợi xem I put on a show, now I make it Anh tổ chức một buổi diễn, bây giờ anh đã thành công You say I'm a kid, my ego is big Em nói rằng anh chỉ là một đứa trẻ nhưng cái tôi của anh cao lắm I don't give a shit Nên anh chẳng hề quan tâm And it goes like this Và mọi chuyện diễn ra như vậy Take me by the tongue and I'll know you Hãy khiến anh cuốn theo từng lời nói của em và anh sẽ hiểu được em Kiss me 'til you're drunk and I'll show you Hôn anh tới khi em say xỉn và anh sẽ cho em thấy All the moves like Jagger Những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I don't need to try to control you Anh không cần phải cố gắng để có được em Look into my eyes and I'll own you Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và anh sẽ chiếm được em With them moves like Jagger Với những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger Maybe it's hard when you feel like Có thể sẽ rất khó khăn khi em cảm thấy You're broken and scarred Em suy sụp và tổn thương Nothing feels right Chẳng cảm thấy điều gì đúng đắn cả But when you're with me Nhưng khi em ở bên anh I'll make you believe Anh sẽ khiến em tin tưởng That I've got the key Anh đã có chiếc chìa khóa So get in the car, we can ride it Vậy nên hãy vào xe đi, chúng ta có thể dạo chơi Wherever you want, get inside it Đến bất kì đâu em muốn, hãy vào xe đi And you want to steer Và nếu em muốn lái But I'm shifting gears Nhưng anh đang chuyển số I'll take it from here Vì vậy anh sẽ tiếp tục cầm lái And it goes like this Và mọi chuyện diễn ra như vậy Take me by the tongue and I'll know you Hãy khiến anh cuốn theo từng lời nói của em và anh sẽ hiểu được em Kiss me 'til you're drunk and I'll show you Hôn anh tới khi em say xỉn và anh sẽ cho em thấy All the moves like Jagger Những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I don't need to try to control you Anh không cần phải cố gắng để có được em Look into my eyes and I'll own you Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và anh sẽ chiếm được em With them moves like Jagger Với những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger You wanna know how to make me smile Anh muốn biết cách làm em mỉm cười Take control, own me just for the night Hãy làm chủ và sở hữu em chỉ trong đêm nay And if I share my secret Và nếu em chia sẻ bí mật của mình You're gonna have to keep it Anh sẽ phải giữ chúng trong lòng đấy Nobody else can see this Không một ai có thể biết được điều này So watch and learn Vậy hãy nhìn và học hỏi này I won't show you twice Em sẽ không chỉ cho anh lần thứ hai đâu Head to toe Từ đầu đến chân Ooh baby rub me right Anh yêu, hãy vỗ về em đi But if I share my secret Nhưng nếu em chia sẻ bí mật của mình You're gonna have to keep it Anh sẽ phải giữ chúng trong lòng đấy Nobody else can see this Không một ai có thể biết được điều đó And it goes like this Và mọi chuyện diễn ra như vậy Take me by the tongue and I'll know you Hãy khiến anh cuốn theo từng lời nói của em và anh sẽ hiểu được em Kiss me 'til you're drunk and I'll show you Hôn anh tới khi em say xỉn và anh sẽ cho em thấy All the moves like Jagger Những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I don't need to try to control you Anh không cần phải cố gắng để có được em Look into my eyes and I'll own you Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và anh sẽ chiếm được em With them moves like Jagger Với những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger I've got the moves like Jagger Anh có những bước nhảy như Jagger

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.