Let's Hurt Tonight

Thể loại: Nhạc Rock Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Let's Hurt Tonight. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ONEREPUBLIC

When, when we came home
Khi hai ta trở về nhà
Worn to the bones
Mệt mỏi rã rời
I told myself, "This could get rough."
Anh tự nhủ rằng, điều này thật nhọc nhằn
And when, when I was off
Và khi anh đã mệt nhoài
Which happened a lot
Với những chuyện đã xảy ra
You came to me and said, "That's enough."
Em đến bên và nói rằng, đã đủ rồi
Oh, I know that this love is pain
Ôi anh biết rằng tình yêu này là nỗi đau
But we can't cut it from out these veins
Nhưng chúng ta không thể tách nó ra khỏi những mạch máu này
No
Không
So I'll get the lights and you lock the doors
Vì vậy anh sẽ tắt đèn và em sẽ đóng cửa
We ain't leaving this room 'til we both feel more
Chúng ta sẽ không rời khỏi phòng cho đến khi hai ta cảm thấy tốt hơn
Don't walk away, don't roll your eyes
Không bỏ đi, không trợn tròn mắt nhìn nhau
They say love is pain. Well, darling, let's hurt tonight
Người ta nói tình yêu là nỗi đau. Vậy người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi
When, when you came home
Khi hai ta trở về nhà
Worn to the bones
Mệt mỏi rã rời
I told myself, "This could be rough."
Anh tự nhủ rằng, điều này thật nhọc nhằn
Oh, I know you feel insane
Ôi anh biết em cảm thấy điên cuồng
Tell me something that I can explain
Hãy nói với anh điều gì đó mà anh có thể giải thích
Oh
Oh
I'll get the lights and you lock the doors
Anh sẽ tắt đèn và em sẽ đóng cửa
Tell me all of the things that you couldn't before
Hãy nói với anh tất cả mọi thứ mà trước đây em không thể
Don't walk away, don't roll your eyes
Không bỏ đi, không trợn tròn mắt nhìn nhau
They say love is pain. Well, darling, let's hurt tonight
Người ta nói tình yêu là nỗi đau. Vậy người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi
If this love is pain then, darling, let's hurt, oh, tonight
Nếu tình yêu là nỗi đau, người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi
So you get the lights and I'll lock the doors
Vì vậy em sẽ tắt đèn và anh sẽ đóng cửa
Let's say all of the things that we couldn't before
Hãy nói tất cả những điều mà trước đây ta không thể nói
Won't walk away, won't roll my eyes
Sẽ không bỏ đi, không trợn tròn mắt nhìn nhau
They say love is pain. Well, darling, let's hurt tonight
Người ta nói tình yêu là nỗi đau. Vậy người yêu dấu, đêm nay ta hãy làm tổn thương nhau đi
If this love is pain, then, honey, let's love tonight
Nếu tình yêu là nỗi đau, người yêu dấu, đêm nay ta hãy yêu nhau đi