Yêu thích
Xem thêm
Have you ever asked where is Vietnam? Có bao giờ bạn thắc mắc là Việt Nam ở nơi đâu chưa? There are songs and tales about my country Có rất nhiều bài hát và câu chuyện về đất nước của tôi đó Yes! We'd been through wars and separation Đúng vậy, người dân chúng tôi đã trải qua rất nhiều chiến tranh và chia cắt But now we're standing strong and proud Nhưng giờ đây, chúng tôi trở nên mạnh mẽ và đầy tự hào Let me show you my lovely country Để tôi cho bạn thấy đất nước xinh đẹp của tôi nhé Young and ambitious, like me like you Một đất nước trẻ và đầy hoài bão, giống như tôi và bạn Hue and Da Nang, Ha Noi, Sai Gon Huế và Đà Nẵng, Hà Nội và Sài Gòn There're so many places I wanna take you there Tôi muốn đưa bạn đến rất nhiều nơi nữa cơ My Vietnam, where I have my family Việt Nam quê hương tôi, nơi đây tôi có gia đình All the love I've got I wanna let you know Tôi muốn cho bạn biết tất cả yêu thương mà tôi có I will show you rhythm Tôi sẽ cho bạn thấy sự nhịp nhàng trong từng câu hát I will show you love Tôi sẽ cho bạn thấy được tình yêu thương I will show you beauty Và cả nét đẹp đất nước tôi Show you all we got Cho bạn thấy tất cả những gì chúng tôi có. My Vietnam where I have my family Việt Nam quê hương tôi, nơi đây tôi có gia đình All the love I've got I wanna let you feel Tôi muốn bạn cảm nhận được tất cả yêu thương mà tôi có You will feel the rhythm Bạn sẽ cảm nhận được sự nhịp nhàng You will feel the love Bạn sẽ cảm nhận được yêu thương You will feel the beauty Và cả nét đẹp đất nước tôi You'll feel how is Vietnam Bạn sẽ cảm nhận được về đất nước Việt Nam Let me show you my lovely country Để tôi cho bạn thấy đất nước xinh đẹp của tôi nhé Young and ambitious like me like you Một đất nước trẻ và đầy hoài bão, giống như tôi và bạn Hue and Da Nang, Ha Noi, Sai Gon Huế và Đà Nẵng, Hà Nội và Sài Gòn There're so many places I wanna take you there Tôi muốn đưa bạn đến rất nhiều nơi nữa cơ My Vietnam, where I have my family Việt Nam quê hương tôi, nơi đây tôi có gia đình All the love I've got I wanna let you know Tôi muốn cho bạn biết tất cả yêu thương mà tôi có I will show the rhythm Tôi sẽ cho bạn thấy sự nhịp nhàng trong từng câu hát I will show you love Tôi sẽ cho bạn thấy được tình yêu thương I will show you beauty Và cả nét đẹp đất nước tôi Show you all we got Cho bạn thấy tất cả những gì chúng tôi có My Vietnam, where I have my family Việt Nam quê hương tôi, nơi đây tôi có gia đình All the love I've got I wanna let you feel Tôi muốn bạn cảm nhận được tất cả yêu thương mà tôi có You will feel the rhythm Bạn sẽ cảm nhận được sự nhịp nhàng You will feel the love Bạn sẽ cảm nhận được yêu thương You will feel the beauty Và cả nét đẹp đất nước tôi You'll feel how is Vietnam Bạn sẽ cảm nhận được về đất nước Việt Nam My Vietnam, where I have my family Việt Nam quê hương tôi, nơi đây tôi có gia đình All the love I've got I wanna let you know Tôi muốn cho bạn biết tất cả yêu thương mà tôi có I will show the rhythm Tôi sẽ cho bạn thấy sự nhịp nhàng trong từng câu hát I will show you love Tôi sẽ cho bạn thấy được tình yêu thương I will show you beauty Và cả nét đẹp đất nước tôi Show you all we got Cho bạn thấy tất cả những gì chúng tôi có My Vietnam where I have my family Việt Nam quê hương tôi, nơi đây tôi có gia đình All the love I've got I wanna let you feel Tôi muốn bạn cảm nhận được tất cả yêu thương mà tôi có You will feel the rhythm Bạn sẽ cảm nhận được sự nhịp nhàng You will feel the love Bạn sẽ cảm nhận được yêu thương You will feel the beauty Và cả nét đẹp đất nước tôi You'll feel Bạn sẽ cảm nhận được How is VietNam Về đất nước Việt Nam THIS IS VIETNAM Đó chính là Việt Nam quê hương tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.