Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Come with me Hãy đến với anh Stay the night Hãy ở lại đêm nay You say the words but boy it don't feel right Anh nói những lời ấy nhưng em cảm thấy không thật lòng chút nào What do ya expect me to say (You know it's just too little too late) Anh trông đợi em nói điều gì đây? (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You take my hand Anh nắm lấy tay em And you say you've changed Và nói rằng anh đã thay đổi But boy you know your begging don't fool me Nhưng anh à anh biết không sự cầu xin của anh không lừa được em đâu Because to you it's just a game (You know it's just too little too late) Bởi vì với anh em biết đây chỉ là cuộc vui mà thôi (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) So let me on down Vì vậy hãy buông em ra 'Cause time has made me strong Bởi vì thời gian đã khiến em trở nên mạnh mẽ I'm starting to move on Em đang bắt đầu quên đi quá khứ I'm gonna say this now Em sẽ nói điều này ngay lúc này Your chance has come and gone Cơ hội của anh đã đến và đi And you know... Và anh biết đấy… It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You say you dream of my face Anh nói anh mơ về em But you don't like me Nhưng anh đâu có thích em You just like the chase Anh chỉ thích trò theo đuổi To be real Thực sự là It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late) Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) Yeah yeaaahhh... It's just too little too late... Mhmmm Yeah yeaaahhh...Tất cả đã quá muộn rồi... Mhmmm I was young Em còn trẻ And in love Và đã yêu I gave you everything Em đã trao cho anh tất cả But it wasn't enough Nhưng thế vẫn chưa đủ And now you wanna communicate (You know it's just too little too late) Và giờ đây anh lại muốn nói chuyện với em (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) Go find someone else Hãy đi mà kiếm một ai khác I'm letting you go Em sẽ từ bỏ anh I'm loving myself Em sẽ tự trân trọng mình You got a problem Anh có khó khăn But don't come asking me for help Thì đừng có đến mà xin em giúp đỡ 'Cause you know... Vì anh biết đấy… It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You say you dream of my face Anh nói anh mơ về em But you don't like me Nhưng anh đâu có thích em You just like the chase Anh chỉ thích trò theo đuổi To be real Thực sự là It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late) Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) I can love with all of my heart, baby Em có thể yêu với cả con tim mình, anh yêu I know I have so much to give (I have so much to give) Em biết em trao đi quá nhiều điều (Em trao đi quá nhiều điều) With a player like you I don't have a prayer Với một tay chơi như anh, em không cần một lời khẩn cầu nào nữa That's no way to live Không thể sống thế được Ohhhh... mmm nooo Ohhhh... mmm không It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi Yeaahhhh... Yeaahhhh... It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You say you dream of my face Anh nói anh mơ về em But you don't like me Nhưng anh đâu có thích em You just the chase Anh chỉ thích trò theo đuổi To be real Thực sự là It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late) Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn) You know it's just too little too late Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn It's just too little too late Tất cả đã quá muộn rồi A little too wrong Đã quá sai lầm rồi And I can't wait Và em không thể chờ đợi thêm nữa But you know all the right things to say (You know it's just too little too late) Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.