Yêu thích
Xem thêm
I can almost see it Tôi gần như thấy được nó That dream I'm dreaming but Giấc mơ mà mình mong ước nhưng There's a voice inside my head saying Có một giọng nói vang vọng trong đầu tôi You'll never reach it Bạn chẳng bao giờ đạt được điều đó đâu Every step I'm taking Mỗi bước tôi đang đi Every move I make feels Mỗi bước tôi thực hiện có cảm giác như là Lost with no direction Đang mất đi phương hướng My faith is shaking but I Niềm tin của tôi đang lung lay, nhưng tôi Gotta keep trying Phải tiếp tục cố gắng Gotta keep my head held high Phải tiếp tục ngẩng cao đầu lên There's always gonna be another mountain Cuộc sống lúc nào cũng đầy thử thách I'm always gonna wanna make it move Tôi sẽ phải luôn vượt qua nó Always gonna be an uphill battle Luôn có những thứ cần đấu tranh Sometimes I'm gonna have to lose Đôi lúc tôi cũng sẽ gục ngã Ain't about how fast I get there Không cần biết tôi đến đích nhanh hay chậm Ain't about what's waiting on the other side Không cần biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước It's the climb Quan trọng chỉ là hành trình The struggles I'm facing Những cuộc chiến mà tôi đang đối mặt The chances I'm taking Những cơ hội mà tôi đang nắm bắt Sometimes it might knock me down but Đôi lúc chúng đánh gục tôi nhưng No, I'm not breaking Không, tôi sẽ không gục ngã I may not know it Có thể tôi không biết điều này But these are the moments that Nhưng chúng chính là những khoảnh khắc I'm gonna remember most, yeah Tôi sẽ ghi nhớ mãi Just gotta keep going Phải tiếp tục tiến lên And I Và tôi I got to be strong Tôi phải mạnh mẽ Just keep pushing on Tôi phải tiếp tục nỗ lực 'Cause there's always gonna be another mountain Vì cuộc sống lúc nào cũng đầy thử thách I'm always gonna wanna make it move Tôi sẽ phải luôn vượt qua nó Always gonna be an uphill battle Luôn có những thứ cần đấu tranh Sometimes I'm gonna have to lose Đôi lúc tôi cũng sẽ gục ngã Ain't about how fast I get there Không cần biết tôi đến đích nhanh hay chậm Ain't about what's waiting on the other side Không cần biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước It's the climb Quan trọng chỉ là hành trình There's always gonna be another mountain Cuộc sống lúc nào cũng đầy thử thách I'm always gonna wanna make it move Tôi sẽ phải luôn vượt qua nó Always gonna be an uphill battle Luôn có những thứ cần đấu tranh Sometimes I'm gonna have to lose Đôi lúc tôi cũng sẽ gục ngã Ain't about how fast I get there Không cần biết tôi đến đích nhanh hay chậm Ain't about what's waiting on the other side Không cần biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước It's the climb Quan trọng chỉ là hành trình Yeah Yeah Keep on moving Tiếp tục tiến lên Keep climbing Tiếp tục vượt qua Keep the faith, baby Giữ lấy niềm tin It's all about Quan trọng là The climb Hành trình Keep the faith Giữ lấy niềm tin Keep the faith Giữ lấy niềm tin

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.