She's Got A Way With Words

Thể loại: Nhạc đồng quê Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát She's Got A Way With Words. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

BLAKE SHELTON

When you put two and two together
Khi em cộng hai và hai với nhau
You figure out love's got four letters
Em sẽ tìm ra chữ love có bốn chữ cái
I shoulda known that when I met her
Tôi nên biết điều đó khi tôi gặp cô ấy
But she had to spell it out for me
Nhưng cô ấy phải đánh vần cho tôi nghe
After all that second guessing
Sau những giây suy đoán
It's been a long hard history lesson
Đó là một bài học lịch sử khó và dài
Hell that's a class I got an F in
Tôi có một điểm F trong cái lớp chết tiệt đó
But now I understand perfectly
Nhưng giờ đây tôi đã hiểu hoàn toàn rồi
She put the her in hurt
Cô ấy đặt mình vào nỗi đau
She put the why in try
Cô ấy đặt lý do vào cố gắng
She put the S.O.B. in sober
Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo
She put the hang in hangover (hangover)
Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu
She put the ex in sex
Cô ấy ngủ với người yêu cũ
She put the low in blow
Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ
She put a big F.U. in my future
Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi
Yeah she's got a way
Vâng cô ấy đã ra đi
She's got a way with words
Cô ấy ra đi với những lời nói đó
Yeah she's got a way with words
Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó
Little words like "I" and "do"
Những từ ngữ nhỏ bé như "tôi" và "đồng ý"
Lying, cheating, screwed
Lừa dối, ngoại tình
Yeah all the words I thought I knew
Yeah tất cả những từ tôi nghĩ là tôi biết
They got a brand new meaning now
Giờ đây chúng đã có nghĩa hoàn toàn mới
She put the her in hurt
Cô ấy đặt mình vào nỗi đau
She put the why in try
Cô ấy hỏi tại sao trong sự cố gắng
She put the S.O.B. in sober
Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo
She put the hang in hangover (hangover)
Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu
She put the ex in sex
Cô ấy qua lại với người yêu cũ
She put the low in blow
Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ
She put a big F.U. in my future
Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi
Yeah she's got a way
Vâng cô ấy đã ra đi
She's got a way with words
Cô ấy ra đi với những lời nói đó
Yeah she's got a way with words
Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó
She put the her in hurt
Cô ấy đặt mình vào nỗi đau
She put the why in try
Cô ấy hỏi tại sao trong sự cố gắng
She put the S.O.B. in sober
Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo
She put the hang in hangover (hangover)
Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu
She put the ex in sex
Cô ấy qua lại với người yêu cũ
She put the low in blow
Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ
She put a big F.U. in my future
Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi
Yeah she's got a way
Vâng cô ấy đã ra đi
She's got a way with words
Cô ấy ra đi với những lời nói đó
Yeah she's got a way with words
Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó
She's got a way with words
Cô ấy ra đi với những lời nói đó
Yeah she's got a way with words
Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó