Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When you put two and two together Khi em cộng hai và hai với nhau You figure out love's got four letters Em sẽ tìm ra chữ love có bốn chữ cái I shoulda known that when I met her Tôi nên biết điều đó khi tôi gặp cô ấy But she had to spell it out for me Nhưng cô ấy phải đánh vần cho tôi nghe After all that second guessing Sau những giây suy đoán It's been a long hard history lesson Đó là một bài học lịch sử khó và dài Hell that's a class I got an F in Tôi có một điểm F trong cái lớp chết tiệt đó But now I understand perfectly Nhưng giờ đây tôi đã hiểu hoàn toàn rồi She put the her in hurt Cô ấy đặt mình vào nỗi đau She put the why in try Cô ấy đặt lý do vào cố gắng She put the S.O.B. in sober Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo She put the hang in hangover (hangover) Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu She put the ex in sex Cô ấy ngủ với người yêu cũ She put the low in blow Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ She put a big F.U. in my future Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi Yeah she's got a way Vâng cô ấy đã ra đi She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó Little words like "I" and "do" Những từ ngữ nhỏ bé như "tôi" và "đồng ý" Lying, cheating, screwed Lừa dối, ngoại tình Yeah all the words I thought I knew Yeah tất cả những từ tôi nghĩ là tôi biết They got a brand new meaning now Giờ đây chúng đã có nghĩa hoàn toàn mới She put the her in hurt Cô ấy đặt mình vào nỗi đau She put the why in try Cô ấy hỏi tại sao trong sự cố gắng She put the S.O.B. in sober Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo She put the hang in hangover (hangover) Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu She put the ex in sex Cô ấy qua lại với người yêu cũ She put the low in blow Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ She put a big F.U. in my future Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi Yeah she's got a way Vâng cô ấy đã ra đi She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó She put the her in hurt Cô ấy đặt mình vào nỗi đau She put the why in try Cô ấy hỏi tại sao trong sự cố gắng She put the S.O.B. in sober Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo She put the hang in hangover (hangover) Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu She put the ex in sex Cô ấy qua lại với người yêu cũ She put the low in blow Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ She put a big F.U. in my future Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi Yeah she's got a way Vâng cô ấy đã ra đi She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.