Yêu thích
Xem thêm
When you put two and two together Khi em cộng hai và hai với nhau You figure out love's got four letters Em sẽ tìm ra chữ love có bốn chữ cái I shoulda known that when I met her Tôi nên biết điều đó khi tôi gặp cô ấy But she had to spell it out for me Nhưng cô ấy phải đánh vần cho tôi nghe After all that second guessing Sau những giây suy đoán It's been a long hard history lesson Đó là một bài học lịch sử khó và dài Hell that's a class I got an F in Tôi có một điểm F trong cái lớp chết tiệt đó But now I understand perfectly Nhưng giờ đây tôi đã hiểu hoàn toàn rồi She put the her in hurt Cô ấy đặt mình vào nỗi đau She put the why in try Cô ấy đặt lý do vào cố gắng She put the S.O.B. in sober Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo She put the hang in hangover (hangover) Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu She put the ex in sex Cô ấy ngủ với người yêu cũ She put the low in blow Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ She put a big F.U. in my future Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi Yeah she's got a way Vâng cô ấy đã ra đi She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó Little words like "I" and "do" Những từ ngữ nhỏ bé như "tôi" và "đồng ý" Lying, cheating, screwed Lừa dối, ngoại tình Yeah all the words I thought I knew Yeah tất cả những từ tôi nghĩ là tôi biết They got a brand new meaning now Giờ đây chúng đã có nghĩa hoàn toàn mới She put the her in hurt Cô ấy đặt mình vào nỗi đau She put the why in try Cô ấy hỏi tại sao trong sự cố gắng She put the S.O.B. in sober Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo She put the hang in hangover (hangover) Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu She put the ex in sex Cô ấy qua lại với người yêu cũ She put the low in blow Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ She put a big F.U. in my future Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi Yeah she's got a way Vâng cô ấy đã ra đi She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó She put the her in hurt Cô ấy đặt mình vào nỗi đau She put the why in try Cô ấy hỏi tại sao trong sự cố gắng She put the S.O.B. in sober Cô ấy đặt S.O.B. vào trong sự tỉnh táo She put the hang in hangover (hangover) Cô ấy gục xuống trong cơn đau đầu khó chịu She put the ex in sex Cô ấy qua lại với người yêu cũ She put the low in blow Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn trong lúc tồi tệ She put a big F.U. in my future Cô ấy để một cái F.U lớn trong tương lai của tôi Yeah she's got a way Vâng cô ấy đã ra đi She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó She's got a way with words Cô ấy ra đi với những lời nói đó Yeah she's got a way with words Vâng cô ấy đã ra đi với những lời nói đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

She's Got A Way With Words

Blake Shelton

Blake Shelton

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Blake Tollison Shelton (born June 18, 1976) is an American singer, songwriter, and television personality. In 2001, he made his debut with the single "Austin". The lead-off single from his self-titled debut album, "Austin" spent five weeks at number one on the Billboard Hot Country Songs chart. The gold-certified debut album also produced two more top 20 entries ("All Over Me" and "Ol' Red"). Although the album was released on Giant Records Nashville, he was transferred to Warner Bros. Records Nashville after Giant closed in late 2001.

Xem thêm
Bình luận