Shake It Off

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Shake It Off. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

TAYLOR SWIFT

Artist: Taylor Swift
Artist: Taylor Swift
Title: Shake It Off
Title: Shake It Off
I stay out too late
Tôi hay đi chơi về khuya
Got nothing in my brain
Đầu óc thì rỗng tuếch
That's what people say
Đấy là những gì mà người ta nói
(Umm, umm)
(Umm, umm)
That's what people say
Người ta nói thế đấy
(Umm, umm)
(Umm, umm)
I go on too many dates (laugh)
Tôi có cả tá mảnh tình vắt vai
But I can't make them stay
Mà chẳng giữ được anh nào
At least that's what people say
Ít nhất đó là những điều người ta nói
(Umm, umm)
(Umm, umm)
That's what people say
Người ta đồn đại thế đấy
(Umm, umm)
(Umm, umm)
But I keep cruising
Nhưng mà tôi cứ chơi bời
Can't stop, won't stop moving
Không ngừng lại được, sẽ không ngừng lên cao hơn
It's like I got this music
Giống như có một thứ âm nhạc
In my mind,
Luôn tồn tại trong tâm trí tôi
Saying, "It's gonna be alright."
Nói rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi
'Cause the players gonna
Vì dân chơi là phải bất chấp hết
Play, play, play, play, play
Mà chơi nhiệt tình
And the haters gonna
Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời
Hate, hate, hate, hate, hate. Baby
Chỉ ganh tỵ
I'm just gonna
Cưng à, tôi sẽ
Shake, shake, shake, shake, shake
Rũ bỏ hết
Shake it off
Rũ bỏ sạch
(Oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh)
Heartbreakers gonna
Những kẻ bạc tình sẽ chỉ
Break, break, break, break, break
Khiến cõi lòng tan nát
And the fakers gonna
Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ
Fake, fake, fake, fake, fake. Baby
Giả tạo
I'm just gonna
Cưng à,
Shake, shake, shake, shake, shake
Tôi sẽ rũ bỏ hết
Shake it off
Rũ bỏ sạch,
I never miss a beat
Tôi không bao giờ hát lỡ nhịp
I'm lightning on my feet
Tôi tỏa sáng bằng chính đôi chân của mình
And that's what they don't see
Và đó là những điều mà người ta không thấy
(Umm, umm)
(Umm, umm)
That's what they don't see
Là điều mà họ không thấy
(Umm, umm)
(Umm, umm)
I'm dancing on my own
Tôi nhảy theo cách của tôi
(Dancing on my own)
(Nhảy theo cách của tôi)
I make the moves up as I go
Tôi tiến lên như thể tôi bước đi
(Moves up as I go)
(Tiến lên như thể tôi bước đi)
And that's what they don't know
Và đó là những điều mà người ta không thấy
(Umm, umm)
(Umm, umm)
That's what they don't know
Là những điều mà người ta không hiểu nổi
(Umm, umm)
(Umm, umm)
But I keep cruising
Nhưng mà tôi cứ chơi bời
Can't stop, won't stop grooving
Không ngừng lại được, sẽ không ngừng lên cao hơn
It's like I got this music
Giống như có một thứ âm nhạc
In my mind
Luôn tồn tại trong tâm trí tôi
Saying. "It's gonna be alright."
Nói rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi
'Cause the players gonna
Vì dân chơi là phải bất chấp hết
Play, play, play, play, play
Mà chơi nhiệt tình
And the haters gonna
Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời
Hate, hate, hate, hate, hate. Baby
Chỉ ganh tỵ
I'm just gonna
Cưng à,
Shake, shake, shake, shake, shake
Tôi sẽ rũ bỏ hết
Shake it off
Rũ bỏ sạch
(Oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh)
Heartbreakers gonna
Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng
Break, break, break, break, break
Tan nát
And the fakers gonna
Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ
Fake, fake, fake, fake, fake. Baby
Giả tạo
I'm just gonna
Cưng à,
Shake, shake, shake, shake, shake
Tôi sẽ rũ bỏ hết
Shake it off
Rũ bỏ sạch,
(Oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh)
Shake it off
Rũ bỏ sạch,
I shake it off
Rũ bỏ sạch
I, I, I shake if off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I, I,
Tôi sẽ
(Oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh)
Hey, hey, hey
Này, này, này
Just think while you've been getting down and out about the liars
Hãy nghĩ tới khi mà các cưng thất vọng và chán nản bởi những kẻ dối trá
And the dirty, dirty cheats of the world
Và với những trò đời dơ bẩn
You could've been getting down to this sick beat
Thì cưng cứ hòa mình vào giai điệu này
My ex-man brought his new girlfriend
Bạn trai cũ của tôi cua được bồ mới
She's like "Oh my God!"
Cô ta trông rất là "Lạy Chúa tôi"
But I'm just gonna shake
Cơ mà tôi sẽ phớt lờ
And to the fella over there with the hella good hair
Và đám bạn đang ở ngoài kia với quả đầu cực ngầu
Won't you come on over, baby?
Cưng có muốn đến đây
We can shake, shake, shake
Và chúng ta cùng lắc lắc lắc
Yeah, oh
Yeah, oh
'Cause the players gonna play, play, play, play, play
Vì dân chơi là phải bất chấp hết mà chơi nhiệt tình
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời chỉ ganh tỵ
I'm just gonna Shake, shake, shake, shake, shake
Cưng à, tôi sẽ rũ bỏ hết
I shake it off, I shake it off
Rũ bỏ sạch
(Oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh)
Heartbreakers gonna break, break, break, break, break
Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng tan nát
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake. Baby
Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ giả tạo
I'm just gonna Shake, shake, shake, shake, shake
Cưng à, tôi sẽ rũ bỏ hết
I shake it off, I shake it off
Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch
(Oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh)
Shake it off
Rũ bỏ sạch,
I shake it off
Rũ bỏ sạch
I, I, I shake if off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I, I,
Tôi sẽ rũ bỏ hết
(Oh, oh, oh)
(Oh, oh, oh)
Shake it off
Rũ bỏ sạch,
I shake it off
Rũ bỏ sạch
I, I, I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I, I, I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I, I, I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết
You've got to
Cưng cũng phải như vậy
I shake it off, I shake it off, I, I , I shake it off
Tôi sẽ rũ bỏ hết