More Than Words

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát More Than Words. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Saying I love you
Nói rằng em yêu anh
Is not the words I want to hear from you
Đó chẳng phải là những từ anh muốn nghe từ em
It's not that I want you
Cũng không đúng khi anh
Not to say, but if you only knew
Không muốn em nói vậy, nhưng nếu như em biết là
How easy it would be to show me how you feel
Thật dễ dàng để cho anh thấy được cảm xúc nơi em
More than words is all you have to do to make it real
Hơn cả những lời nói là tất cả em cần làm để khiến tình yêu này thành sự thật
Then you wouldn't have to say that you love me
Và rồi em không cần nói rằng em yêu anh
Cos I'd already know
Vì anh hiểu cả mà
What would you do if my heart was torn in two
Em sẽ làm gì nếu trái tim anh chia làm đôi
More than words to show you feel
Nhiều hơn những lời nói để thể hiện cảm xúc của em
That your love for me is real
Rằng tình yêu em trao anh là chân thật
What would you say if I took those words away
Em sẽ nói gì nếu anh bỏ qua những câu từ ấy
Then you couldn't make things new
Em sẽ chẳng làm mọi chuyện mới mẻ
Just by saying I love you...
Chỉ bằng câu nói em yêu anh...
More than words
Hơn cả những câu nói
Now I've tried to talk to you and make you understand
Giờ anh cố gắng nói chuyện với em và làm em hiểu
All you have to do is close your eyes
Tất cả những gì em cần làm là nhắm mắt lại
And just reach out your hands and touch me
Và đưa tay ra chạm vào anh
Hold me close don't ever let me go
Ôm anh thật chặt và đừng để anh ra đi
More than words is all I ever needed you to show
Hơn cả những lời nói là tất cả những gì anh cần em thể hiện
Then you wouldn't have to say that you love me
Và rồi em không cần nói rằng em yêu anh
Cos I'd already know...
Vì anh hiểu cả mà...
What would you do if my heart was torn in two
Em sẽ làm gì nếu trái tim anh chia làm đôi
More than words to show you feel
Nhiều hơn những lời nói để thể hiện cảm xúc của em
That your love for me is real
Rằng tình yêu em trao anh là chân thật
What would you say if I took those words away
Em sẽ nói gì nếu anh bỏ qua những câu từ ấy
Then you couldn't make things new
Em sẽ chẳng làm mọi chuyện mới mẻ
Just by saying I love you...
Chỉ cần nói em yêu anh...