Yêu thích
Xem thêm
You don't know a thing baby Cậu chẳng biết gì cả You're driving down the freeway Cậu đang lái xe trên đường cao tốc You've got no place to go Cậu không có nơi nào để đi Keep passing every street sign Cứ đi qua các biển báo đường phố 'Cause you got your head on rewind Bởi vì tâm trí cậu hồi tưởng lại The memories won't go away Những kỉ niệm vẫn còn mãi What don't kill you makes you stronger, makes you change Điều gì không khuất phục được cậu khiến cậu mạnh mẽ, khiến cậu thay đổi But even when it hurts you have to turn the page Nhưng thậm chí khi nó đau đớn, cậu vẫn phải ngừng suy nghĩ 'Cause you can't love, untill your heart is broke Bởi vì cậu không thể yêu cho đến khi trái tim cậu tan vỡ 'Till you hit the lowest note, and you'll know how it feels 'cause Cho đến khi cậu gặp phải điều tồi tệ nhất và cậu sẽ biết cảm nhận như thế nào vì You can't live, untill you lose your hope Cậu không thể sống cho đến khi cậu mất đi hy vọng Can you open up the door and learn how to love again? Cậu có thể nắm lấy cơ hội và học cách yêu lại một lần nữa? And now that I'm with you baby Và bây giờ tớ đang ở bên cậu I'm seeing it so clearly, the journey I have to take Tớ nhìn thấy nó thật rõ, cuộc hành trình mà tớ phải đi To find a way to your arms, to capture what was once lost Để tìm ra cách trở về vòng tay cậu, để nắm lấy những điều đã từng mất What don't kill you makes you stronger, makes you change Điều gì không khuất phục được cậu khiến cậu mạnh mẽ, khiến cậu thay đổi And even when it hurts you have to start again Nhưng thậm chí khi nó đau đớn, cậu vẫn phải ngừng suy nghĩ 'Cause you can't love, untill your heart is broke Bởi vì cậu không thể yêu cho đến khi trái tim cậu tan vỡ 'Till you hit the lowest note, and you'll know how it feels 'cause Cho đến khi cậu gặp phải điều tồi tệ nhất và cậu sẽ biết cảm nhận như thế nào vì You can't live untill you lose your hope Cậu không thể sống cho đến khi cậu mất đi hy vọng Can you open up the door and learn how to love again? Cậu có thể nắm lấy cơ hội và học cách yêu lại một lần nữa? So open up my heart and take me from the start Vì vậy hãy mở cửa trái tim cậu và đón lấy tớ từ lúc bắt đầu Teach me how to be a part of something good again Dạy tớ cách để trở thành một phần của điều gì đó tốt đẹp lần nữa 'Cause this is who I am, I'm broken but I stand Bởi vì đây mới chính là tớ, tớ đau khổ nhưng vẫn chịu đựng To find the beauty and the pain and set myself free again Để tìm kiếm cái đẹp và nỗi đau và giải thoát cho bản thân lần nữa You can't love, untill your heart is broke Cậu không thể yêu cho đến khi trái tim cậu tan vỡ 'Till you hit the lowest note, and you'll know how it feels 'cause Cho đến khi cậu gặp phải điều tồi tệ nhất và cậu sẽ biết cảm nhận như thế nào vì You can't live untill you lose your hope Cậu không thể sống cho đến khi cậu mất đi hy vọng Can you open up the door and learn how to love again? Cậu có thể nắm lấy cơ hội và học cách yêu lại một lần nữa? You can love, you can live Cậu có thể yêu, có thể sống You can try and learn how to love again Cậu có thể cố gắng và học cách yêu lần nữa You can love, you can live Cậu có thể yêu, có thể sống You can try and learn how to love again Cậu có thể cố gắng và học cách yêu lần nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.