In Case You Didn't Know

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát In Case You Didn't Know. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

BRETT YOUNG

I can't count the times
Anh không thể đếm được bao nhiêu lần
I almost said what's on my mind
Anh gần như nói ra những gì trong tâm trí anh
But I didn't
Nhưng anh đã không làm
Just the other day
Mới ngày nọ
I wrote down all the things I'd say
Anh viết ra tất cả những thứ anh muốn nói
But I couldn't
Nhưng anh không thể
I just couldn't
Anh chẳng thể nào
Baby I know that you've been wondering
Em yêu, anh biết rằng em luôn tự hỏi
Mmm, so here goes nothing
Chẳng được tích sự gì hết
In case you didn't know
Nếu như em không biết
Baby I'm crazy bout you
Em yêu, anh phát điên vì em
And I would be lying if I said
Và chắc chắn chỉ là nói dối nếu như anh nói
That I could live this life without you
Anh có thể sống cuộc sống này mà thiếu vắng em
Even though I don't tell you all the time
Mặc dù anh không phải lúc nào cũng nói cho em nghe
You had my heart a long long time ago
Em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi
In case you didn't know
Nếu như em không biết
The way you look tonight
Cách mà em tỏa sáng đêm nay
That second glass of wine
Là ly rượu thứ hai
That did it, mmm
Đã đủ rồi
There was something bout that kiss
Có điều gì trong nụ hôn đó
Girl it did me in
Em à nó đã khiến anh chết mê
Got me thinking
Khiến anh suy nghĩ
I'm thinking
Anh đang suy nghĩ
One of the things that I've been feeling
Một trong những điều mà anh từng cảm nhận được
Mmm, it's time you hear em
Chính là lúc em cảm nhận được chúng
In case you didn't know
Nếu như em không biết
Baby I'm crazy bout you
Em yêu, anh phát điên vì em
And I would be lying if I said
Và chắc chắn chỉ là nói dối nếu như anh nói
That I could live this life without you
Anh có thể sống cuộc sống này mà thiếu vắng em
Even though I don't tell you all the time
Mặc dù anh không phải lúc nào cũng nói cho em nghe
You had my heart a long long time ago
Em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi
In case you didn't know
Nếu như em không biết
You've got all of me
Em đã có tất cả con người anh
I belong to you
Anh thuộc về em
Yeah, you're my everything
Yeah, em là mọi thứ của anh
In case you didn't know
Nếu như em không biết
I'm crazy bout you
Em yêu, anh phát điên vì em
I would be lying if I said
Và chắc chắn chỉ là nói dối nếu như anh nói
That I could live this life without you
Anh có thể sống cuộc sống này mà thiếu vắng em
Even though I don't tell you all the time
Mặc dù anh không phải lúc nào cũng nói cho em nghe
You had my heart a long long time ago
Em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi
Yeah, you had my heart a long long time ago, mmm
Yeah, em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi
In case you didn't know, know, know
Nếu như em không biết
In case you didn't know
Nếu như em không biết