Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
It might seem crazy what I'm about to say Những điều tôi sắp nói ra đây nghe có vẻ điên rồ Sunshine she's here, you can take a break Ánh ban mai đến rồi kìa, bạn có thể nghỉ ngơi I'm a hot air balloon that could go to space Tôi như quả khinh khí cầu có thể bay vào không gian With the air, like I don't care, baby, by the way Có không khí xung quanh thì tôi cũng chẳng quan tâm, bạn à Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like a room without a roof Vỗ tay nào nếu bạn cảm thấy giống như một căn phòng không có mái Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like happiness is the truth Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc là có thật Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you know what happiness is to you Vỗ tay nào, nếu bạn biết hạnh phúc là dành cho bạn Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like that's what you wanna do Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy đó là những gì bạn muốn làm Here come bad news talking this and that Những tin xấu đến lan truyền chuyện này chuyện nọ Well, give me all you got, and don't hold it back Hãy trao tôi tất cả những gì bạn có, đừng do dự làm gì Well, I should probably warn you I'll be just fine Có lẽ tôi nên báo trước với bạn rằng tôi sẽ ổn thôi No offense to you, don't waste your time Không có ý xúc phạm bạn đâu, nhưng mà đừng lãng phí thời gian của bạn Here's why Đây là lý do Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like a room without a roof Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy giống như một căn phòng không có mái Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like happiness is the truth Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc là có thật Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you know what happiness is to you Vỗ tay nào, nếu bạn biết hạnh phúc là dành cho bạn Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like that's what you wanna do Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy đó là những gì bạn muốn làm Bring me down; can't nothing Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể Bring me down; my level's too high Làm tôi suy sụp được; tôi quá mạnh mẽ Bring me down; can't nothing Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể Bring me down, I said Làm tôi suy sụp được; tôi nói Bring me down; can't nothing Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể Bring me down; my level's too high Làm tôi suy sụp được; tôi quá mạnh mẽ Bring me down; can't nothing Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể Bring me down; I said Làm tôi suy sụp được; tôi nói như vậy Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like a room without a roof Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy giống như một căn phòng không có mái Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like happiness is the truth Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc là có thật Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you know what happiness is to you Vỗ tay nào, nếu bạn biết hạnh phúc là dành cho bạn Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like that's what you wanna do Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy đó là những gì bạn muốn làm Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like a room without a roof Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy giống như một căn phòng không mái Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like happiness is the truth Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc là có thật Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you know what happiness is to you Vỗ tay nào, nếu bạn biết hạnh phúc là dành cho bạn Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like that's what you wanna do Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy đó là những gì bạn muốn làm Bring me down; can't nothing Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể Bring me down; my level's too high Làm tôi suy sụp được; tôi quá mạnh mẽ Bring me down; can't nothing Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể Bring me down; I said Làm tôi suy sụp được; tôi nói như vậy Because I"m happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like a room without a roof Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy giống như một căn phòng không mái Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like happiness is the truth Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc là có thật Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you know what happiness is to you Vỗ tay nào, nếu bạn biết hạnh phúc là dành cho bạn Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like that's what you wanna do Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy đó là những gì bạn muốn làm Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like a room without a roof Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy giống như một căn phòng không mái Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like happiness is the truth Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc là có thật Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you know what happiness is to you Vỗ tay nào, nếu bạn biết hạnh phúc là dành cho bạn Because I'm happy Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc Clap along if you feel like that's what you wanna do Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy đó là những gì bạn muốn làm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.