Yêu thích
Xem thêm
We're soarin', flyin' Chúng ta đang thăng hoa, đang bay bổng There's not a star in heaven that we can't reach Không có ngôi sao nào trên thiên đường mà chúng ta không thể chạm tới If we're trying, so we're breaking free Nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có thể tung cánh You know the world can see us Em biết cả thế giới có thể nhìn chúng mình In a way that's different than who we are Theo cách khác hẳn với bản chất thực của chúng ta Creating space between us Tạo ra những khoảng cách giữa chúng ta 'Til we're separate hearts Cho đến khi chúng ta là những trái tim chia lìa But your faith it gives me strength Nhưng niềm tin của em cho anh sức mạnh Strength to believe Sức mạnh để tin tưởng We're breakin' free Chúng ta đang tung cánh We're soarin', flyin' Chúng ta đang thăng hoa, đang bay bổng There's not a star in heaven that we can't reach Không có ngôi sao nào trên thiên đường mà chúng ta không thể chạm tới If we're trying, yeah we're breaking free Nếu chúng ta cố gắng, yeah chúng ta có thể tung cánh Oh, we're breakin' free Oh, chúng ta đang tung cánh Can you feel it building Em có cảm thấy nó đang hình thành Like a wave the ocean just can't control Như một cơn sóng mà đại dương không thể kiểm soát Connected by a feeling Liên kết bởi cảm xúc Ohhh, in our very souls Ohhh, trong chính tâm hồn chúng ta Rising 'til it lifts us up Dâng trào cho đến khi đưa chúng ta lên So everyone can see Để mọi người có thể nhìn thấy We're breakin' free Chúng ta đang tung cánh We're soarin', flyin' Chúng ta đang thăng hoa, đang bay bổng There's not a star in heaven Không có ngôi sao nào trên thiên đường That we can't reach Mà chúng ta không thể chạm tới If we're trying Nếu chúng ta cố gắng Yeah we're breaking free Yeah chúng ta có thể tung cánh Ohh runnin' Ohh chạy nhảy Climbin' Leo trèo To get to that place Để đạt đến nơi đó To be all that we can be Để trở thành tất cả những gì mà chúng ta có thể Now's the time Bây giờ là lúc So we're breaking free Để chúng ta tung cánh We're breaking free Chúng ta đang tung cánh More than hope Hơn cả hi vọng More than faith Hơn cả niềm tin This is true Đây là sự thật This is fate Đây là định mệnh And together Và cùng với nhau We see it comin' Chúng ta nhận thấy nó đang tới More than you Hơn cả em More than me Hơn cả anh Not a want, but a need Không phải là sự mong muốn, mà là sự cần thiết Both of us breakin' free Cả hai ta sẽ tung cánh Soarin' Thăng hoa Flyin' Bay bổng There's not a star in heaven Không có ngôi sao nào trên thiên đường That we can't reach Mà chúng ta không thể chạm tới If we're trying Nếu chúng ta cố gắng Yeah we're breaking free Yeah chúng ta có thể tung cánh Breaking free Tung cánh We're runnin' Chúng ta chạy nhảy Ohh, climbin' Ohh, leo trèo To get to the place Để đạt đến nơi đó To be all that we can be Để trở thành tất cả những gì mà chúng ta có thể Now's the time Bây giờ là lúc So we're breaking free Để chúng ta tung cánh Oh, we're breaking free Oh, chúng ta có thể tung cánh You know the world can see us Em biết cả thế giới có thể nhìn chúng mình In a way that's different than who we are Theo cách khác hẳn với bản chất thực của chúng ta

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Breaking Free

High School Musical

High School Musical

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

High School Musical is a 2006 American teen/romantic comedy musical television film and the first installment in the High School Musical trilogy. The trilogy was directed by Kenny Ortega, who is also famous for directing Hocus Pocus. Upon its release on January 20, 2006, it became the most successful film that Disney Channel Original Movie (DCOM) ever produced, with a television sequel, High School Musical 2, released in 2007 and the feature film, High School Musical 3: Senior Year, released theatrically in October 2008. It is the first and only DCOM to have a theatrical sequel. The film's soundtrack was the best-selling album in the United States for 2006.

Xem thêm
Bình luận