Yêu thích
Xem thêm
Somebody remind me where I am Ai đó làm ơn nhắc tôi là tôi đang ở đâu Miami or Timbuktu? Miami hay Timbuktu vậy? Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Tôi có từng nói với bạn con khỉ của chú tôi trốn khỏi sở thú chưa? Would you tell me what this all means? Bạn sẽ nói với tôi tất cả những chuyện này là sao chứ? What happens if I go through that door? Chuyện gì xảy ra nếu tôi đi qua cánh cửa đó? Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor Vì tôi nhìn lên trần nhà, nhưng nó lại biến thành sàn nhà When I'm bored, I, kinda drift away Khi tôi chán, tôi chỉ muốn thả hồn đi đâu đó I'm not sure, quite, why we work all day Tôi không chắc, sao ta phải làm việc suốt ngày nhỉ I've been thinking, and I've got this plan Tôi vắt óc suy nghĩ bấy lâu và tôi có một kế hoạch này Let's go, right now Nào ta cùng đi, ngay lúc này Come meet me in the sky I'll be waiting for you Hãy đến gặp tôi ở trên trời, tôi sẽ chờ đợi bạn And we can't hear what they say Và chúng ta không thể nghe người ta nói gì Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha Trên khinh khí cầu của tôi Sing, sing along, along any song you want to Hát theo bất kỳ bài hát nào bạn muốn Now we're so high, it can't rain Giờ chúng ta ở cao tít, không thể có mưa Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha ha Trên khinh khí cầu của tôi Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm I don't like dropping names but Kurt Cobain is all in my face Tôi không thích trò đố tên nhưng Kurt Cobain hiện rõ trên mặt tôi How the hell am I gonna tell him Elvis already took first base? Làm sao tôi nói với ông ta Elvis đã đặt chỗ trước rồi đây? And then out of the blue this cruise is losing altitude, all we need Và bên ngoài bầu trời, chiếc thuyền này đang mất độ cao Is a little more elevation, take me back to where I can breathe Chúng ta cần nâng cao chút, đưa tôi về lại chỗ tôi có thể thở được When I'm bored, I, kinda drift away Khi tôi chán, tôi, tôi thích thả hồn đi đâu đó I'm not sure, quite, why we work all day Tôi không chắc, sao ta phải làm việc suốt ngày nhỉ I've been thinking, and I've got this plan Tôi vắt óc suy nghĩ bấy lâu, và tôi có kế hoạch này Let's go, right now Nào ta cùng đi, ngay lúc này Come meet me in the sky I'll be waiting for you Hãy đến gặp tôi ở trên trời, tôi sẽ chờ đợi bạn And we can't hear what they say Và chúng ta không thể nghe người ta nói gì Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha Trên khinh khí cầu của tôi Sing, sing along, along any song you want to Hát theo bất kỳ bài hát nào bạn muốn Now we're so high, it can't rain Giờ chúng ta ở cao tít, không thể có mưa Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha ha Trên khinh khí cầu của tôi Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm Shake it, sh- shake it now Lắc lư, lắc lư đi Gimme, gi-gimme, gimme some Nữa, nữa nữa đi Sailing sa-sailing through the clouds Giong, giong buồm xuyên những tầng mây Trippin' trip trip trip it now Đi chơi, đi chơi nào Shake it, sh- shake it now Lắc lư, lắc lư đi Gimme, gi-gimme, gimme some Tiếp tục nào Sailing sa-sailing through the clouds Giong, giong buồm xuyên những tầng mây Trippin' trip trip trip it now Đi chơi, đi chơi nào Come meet me in the sky I'll be waiting for you Hãy đến gặp tôi ở trên trời, tôi sẽ chờ đợi bạn And we can't hear what they say Và chúng ta không thể nghe người ta nói gì Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha Trên khinh khí cầu của tôi Sing, sing along along any song you want to Hát theo bất kỳ bài hát nào bạn muốn Now we're so high it can't rain Giờ chúng ta ở cao tít, không thể có mưa Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha Trên khinh khí cầu của tôi Come meet me in the s... Na na n-n-na na na, na na n-n-na Hãy đến gặp tôi ở trên trời...Na na n-n-na na na, na na n-n-na Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha Trên khinh khí cầu của tôi Come meet me in the s... Na na n-n-na na na, na na n-n-na Hãy đến gặp tôi ở trên trời..Na na n-n-na na na, na na n-n-na Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha ha Trên khinh khí cầu của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Air Balloon

Lily Allen

Lily Allen

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Lily Rose Beatrice Cooper (née Allen; born 2 May 1985), known professionally as Lily Allen, is an English singer, songwriter, actress, and television presenter. She is the daughter of actor Keith Allen and film producer Alison Owen. Allen left school when she was 15 and concentrated on improving her performing and compositional skills. In 2005, she made some of her recordings public on Myspace and the publicity resulted in airplay on BBC Radio 1 and a contract with Regal Recordings.

Xem thêm
Bình luận