Yêu thích
Xem thêm
I know Anh biết It is hard to fall in love Thật khó để trái tim rung động When you feel blue Khi em cảm thấy buồn Deep inside your heart Sâu thẳm trong tim mình I'm sure Em chắc You got so much more to give Anh có nhiều điều muốn chia sẻ Believe in me Hãy tin em I can let it shine again Em có thể khiến mọi thứ tỏa sáng lần nữa Surrender Hãy từ bỏ Baby please surrender Em yêu, xin hãy bỏ lại mọi thứ I will be so tender Anh sẽ thật dịu dàng If you trust in me Nếu em tin tưởng anh Pretender Người giả dối I won't be pretender Em sẽ không bao giờ là người giả dối Baby please surrender Anh yêu, xin hãy từ bỏ tất cả You can trust in me Anh có thể tin em mà You know Em biết đấy These are not only words (not only words) Những lời anh nói ra không chỉ là những lời sáo rỗng I know it's true Anh biết đó là sự thật Look into my eyes Hãy nhìn vào đôi mắt anh I'm sure Em chắc rằng If you wanna feel the same Nếu anh muốn hòa chung cảm xúc với em Believe in me Thì hãy tin ở em I will let it shine again Em sẽ khiến mọi thứ tỏa sáng lần nữa Surrender Hãy từ bỏ Baby please surrender Anh yêu, xin hãy bỏ lại mọi thứ I will be so tender Em sẽ thật dịu dàng If you trust in me Nếu anh tin tưởng em Pretender Người giả dối I won't be pretender Em sẽ không bao giờ là người giả dối Baby please surrender Anh yêu, xin hãy từ bỏ tất cả You can trust in me Anh có thể tin em mà Surrender Hãy từ bỏ Baby please surrender Anh yêu, xin hãy bỏ lại mọi thứ I will be so tender Em sẽ thật dịu dàng If you trust in me Nếu anh tin tưởng em Pretender Người giả dối I won't be pretender Em sẽ không bao giờ là người giả dối Baby please surrender Anh yêu, xin hãy từ bỏ tất cả You can trust in me Anh có thể tin em mà

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.