Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Ever wonder about what he's doing? Em luôn tự hỏi anh đang làm những gì? How it all turned to lies ? Vì sao mọi chuyện lại trở thành giả dối như thế này? Sometimes I think that it's better to never ask why Đôi khi em nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu em không bao giờ hỏi lại Where there is desire Khi bạn biết nuôi mơ ước There is gonna be a flame Thì tình yêu trở nên mãnh liệt Where there is a flame Càng yêu mãnh liệt Someone's bound to get burned Thì chắc rằng ai đó phải bị tổn thương But just because it burns Nhưng bị tổn thương Doesn't mean you're gonna die Không có nghĩa là bạn chẳng thể gượng dậy You've gotta get up and try try try Bạn phải biết đứng lên và cố gắng Gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng You gotta get up and try try try Bạn phải biết đứng lên và cố gắng Funny how the heart can be deceiving Thật buồn cười khi trái tim bị lừa dối More than just a couple times Nhiều hơn chỉ một vài lần Why do we fall in love so easy? Vậy tại sao chúng ta vẫn dễ dàng ngã vào tình yêu đến vậy? Even when it's not right Ngay cả khi biết rằng thứ tình cảm ấy có lẽ chẳng bền lâu Where there is desire Khi bạn biết nuôi mơ ước There is gonna be a flame Thì tình yêu trở nên mãnh liệt Where there is a flame Càng yêu mãnh liệt Someone's bound to get burned Thì chắc rằng ai đó phải bị tổn thương But just because it burns Nhưng bị tổn thương Doesn't mean you're gonna die Không có nghĩa là bạn chẳng thể gượng dậy You've gotta get up and try try try Bạn phải biết đứng lên và cố gắng Gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng You gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng Ever worry that it might be ruined and does it make you wanna cry? Có bao giờ bạn lo rằng mọi thứ sẽ lụi tàn chưa và việc ấy có làm bạn muốn bật khóc không? When you're out there doing what you're doing. Are you just getting by? Khi bạn đang ở ngoài kia lo việc của mình. Bạn có đang cố vượt qua không? Tell me are you just getting by by by? Hãy nói bạn có cố gắng vượt qua Where there is desire Khi bạn biết nuôi mơ ước There is gonna be a flame Thì tình yêu trở nên mãnh liệt Where there is a flame Càng yêu mãnh liệt Someone's bound to get burned Thì chắc rằng ai đó phải bị tổn thương But just because it burns Nhưng bị tổn thương Doesn't mean you're gonna die Không có nghĩa là bạn chẳng thể gượng dậy You've gotta get up and try try try Bạn phải biết đứng lên và cố gắng Gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng You gotta get up and try try try Bạn phải biết đứng lên và cố gắng Gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng You gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng Gotta get up and try try try Bạn phải biết đứng lên và cố gắng You gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng Gotta get up and try try try Hãy đứng lên và cố gắng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.