Yêu thích
Xem thêm
La la, la la la la la la na na na na na La la, la la la la la na na na na na Hush, don't speak Im lặng đi, đừng nói nữa When you spit your venom, keep it shut I hate it Khi anh phun ra những lời cay độc, hãy câm miệng đi, tôi ghét điều đó When you hiss and preach Khi anh cứ rít lên và dạy đời tôi About your new messiah 'cause your theories catch fire Về đấng cứu thế mới bởi vì lí thuyết của anh được ủng hộ I can't find your silver lining Tôi chẳng thấy anh có gì tốt đẹp I don't mean to judge Tôi không muốn phán xét But when you read your speech, it's tiring Nhưng mà khi anh đọc bài diễn thuyết, thật mệt mỏi Enough is enough Thế là đủ lắm rồi I'm covering my ears like a kid Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ When your words mean nothing, I go la la la Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la I'm turning up the volume when you speak Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói 'Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to block it Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại I go la la, la la la la la la na na na na na Tôi ngân nga la la, la la la la la na na na na na I find a way to block it, I go Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga La la, la la la la la la na na na na na La la na na, la la la la la na na na na na If our love is running out of time Nếu tình yêu của chúng ta sắp đến hồi kết I won't count the hours, rather be a coward Tôi sẽ không đếm từng giờ đâu, thà là kẻ nhát gan When our words collide Khi chúng ta có xung đột I'm gonna drown you out before I lose my mind Tôi sẽ át tiếng của anh trước khi tôi mất trí I can't find your silver lining Tôi chẳng thấy anh có gì tốt đẹp I don't mean to judge Tôi không muốn phán xét But when you read your speech, it's tiring Nhưng mà khi anh đọc bài diễn thuyết, thật mệt mỏi Enough is enough Thế là đủ lắm rồi I'm covering my ears like a kid Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ When your words mean nothing, I go la la la Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la I'm turning off the volume when you speak Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói 'Cause if my heart can't stop it, I find a way to block it Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại I go la la, la la la la la la na na na na na Tôi ngân nga la la, la la la la la na na na na na I find a way to block it, I go Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga La la, la la la la la la na na na na na La la, la la la la la na na na na na I find a way to block it, I go Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga La la, la la la la la la na na na na na La la, la la la la la na na na na na I find a way to block it, I go Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga La la, la la la la la la na na na na na La la, la la la la la na na na na na I'm covering my ears like a kid Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ When your words mean nothing, I go la la la Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la I'm turning off the volume when you speak Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to block it Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại I go Tôi ngân nga I'm covering my ears like a kid Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ When your words mean nothing, I go la la la Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la I'm turning off the volume when you speak Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to block it Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại I go Tôi ngân nga La la, la la la la la la na na na na na La la, la la la la la la na na na na na

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.