Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
The world can be a nasty place Thế giới này có thể trở thành một nơi thối nát You know it, I know it, yeah Cả bạn và tôi đều biết điều đó mà We don't have to fall from grace Chúng ta đâu cần phải gục ngã từ sự trọng đãi Put down the weapons you fight with Hãy bỏ những vũ khí mà chúng ta đang chiến đấu xuống And kill 'em with kindness Và hãy hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Go ahead, go ahead, go ahead now Giờ thì hãy tiến về phía trước We're running out of time Chúng ta không còn nhiều thời gian Chasing our lies Để chạy theo những điều giả dối Every day a small piece of you dies Mỗi ngày một phần trong chúng ta chết đi Always somebody Luôn luôn có một ai đó You're willing to fight Mà bạn sẵn sàng đấu tranh To be right Để giành phần đúng Your lies are bullets Những lời dối trá của chúng ta là viên đạn Your mouth's a gun Còn cửa miệng là họng súng And no war in anger Và không có chiến tranh nào trong sự giận dữ Was ever won Lại chiến thắng cả Put out the fire before igniting Hãy dập tắt ngọn lửa trước khi nó bùng lên Next time you're fighting Lần tới nếu bạn đương đầu với chúng Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Go ahead, go ahead, go ahead now Giờ thì hãy tiến về phía trước Go ahead, go ahead now Giờ thì hãy tiến về phía trước Go ahead, go ahead now Giờ thì hãy tiến về phía trước Your lies are bullets Những lời dối trá của chúng ta là viên đạn Your mouth's a gun Còn cửa miệng là họng súng And no war in anger Và không có chiến tranh nào trong sự giận dữ Was ever won Lại chiến thắng cả Put out the fire before igniting Hãy dập tắt ngọn lửa trước khi nó bùng lên Next time you're fighting Lần tới nếu bạn đương đầu với chúng Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Kill 'em with kindness Hủy diệt chúng bằng sự tử tế Go ahead, go ahead, go ahead now Giờ thì hãy tiến về phía trước Go ahead, go ahead now Giờ thì hãy tiến về phía trước Go ahead, go ahead now Giờ thì hãy tiến về phía trước Go ahead, go ahead now Hãy tiến về phía trước ngay nào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.