Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
They say we are what we are Người ta nói chúng ta phải xứng đáng là con người But we don't have to be Nhưng chúng ta không cần phải như vậy I'm bad behavior Tôi có hành vi xấu But I do it in the best way Nhưng vì một mục đích tốt I'll be the watcher (watcher) Tôi sẽ là người canh gác Of the eternal flame Cho ngọn lửa vĩnh hằng này I'll be the guard dog Tôi sẽ là chú chó canh gác Of all your fever dreams Cho mọi niềm tin viễn vông của bạn I am the sand in the bottom half Tôi là hạt cát bé nhỏ ở đáy Of the hourglass (glass, glass) Của chiếc đồng hồ cát (cát, cát) I'll try to picture me without you Tôi cố hình dung bản thân khi thiếu bạn But I can't Nhưng không thể Cause we could be immortals Bởi vì chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất tử Immortals Những kẻ bất tử Just not for long, for long Nhưng không lâu, không lâu đâu And live with me forever now Và hãy sống cùng tôi mãi từ giây phút này You pull the blackout curtains down Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống Just not for long, for long Nhưng không lâu, không lâu đâu We could be immor- immortals Chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất tử, bất tử Immor- immortals Bất tử- sống mãi Immortals Những kẻ bất tử Sometimes the only pay-off Đôi khi phần thưởng duy nhất For having any faith Cho việc giữ niềm tin Is when it's tested again and again, everyday Là khi nó được thử thách lần này đến lần khác mỗi ngày I'm still comparing your past Tôi vẫn so sánh quá khứ của bạn To my future Với tương lai của tôi It might be your wound Với bạn có thể là vết thương But they're my sutures Nhưng với tôi là những vết khâu I am the sand in the bottom half Tôi là hạt cát bé nhỏ ở đáy Of the hourglass (glass, glass) Của chiếc đồng hồ cát (cát, cát) I'll try to picture me without you Tôi cố hình dung bản thân khi thiếu bạn But I can't Nhưng không thể Cause we could be immortals Vì chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất tử Immortals Những kẻ bất tử Just not for long, for long Nhưng không lâu, không lâu đâu And live with me forever now Và hãy sống cùng tôi mãi từ giây phút này You pull the blackout curtains down Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống Just not for long, for long Nhưng không lâu, không lâu đâu We could be immor- immortals Chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất tử, bất tử Immor- immortals Bất tử- sống mãi Immortals Những kẻ bất tử And live with me forever now Và hãy sống cùng tôi mãi từ giây phút này Pull the blackout curtains down Kéo hết những tấm rèm che phủ bóng tối xuống We could be immortals Chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất tử Immortals Những kẻ bất tử Just not for long, for long Nhưng không lâu, không lâu đâu We could be immor- immortals Chúng ta sẽ trở thành những kẻ bất tử, bất tử Immor- immortals Bất tử- sống mãi Immortals Những kẻ bất tử

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.