Hallelujah

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Hallelujah. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ALEXANDRA BURKE

I heard there was a secret chord
Tôi nghe tương truyền có bản hợp âm bí ẩn
That david played and it pleased the lord
David đã xướng và nó làm vui lòng Chúa
But you don't really care for music, do you
Nhưng Ngài đâu thực sự quan tâm đến âm nhạc, phải không Ngài?
Well it goes like this the fourth, the fifth
Khúc nhạc ngân như thế này Quãng tư, quãng năm
The minor fall and the major lift
Điệu thứ trầm, điệu trưởng cao
The baffled king composing hallelujah
Đức vua lụn bại sáng tác bản Hallelujah
hallelujah...
Hallelujah
Well your faith was strong but you needed proof
Niềm tin của ông đã vững mạnh nhưng ông cần sự thử thách
You saw her bathing on the roof
Ông thấy nàng ấy đầm mình trong bể tắm trên mái
Her beauty and the moonlight overthrew you
Vẻ đẹp của nàng dưới ánh trăng làm ông mê đắm
She tied you to her kitchen chair
Nàng trói ông vào chiếc ghế nhà bếp
She broke your throne and she cut your hair
Nàng lật đổ ngai vàng của ông và cắt mái tóc ông
And from your lips she drew the hallelujah
Và từ môi ông, nàng buông lời Hallelujah
hallelujah...
Hallelujah
Well, maybe there's a god above
Có lẽ có Thượng Đế ngự trị trên cao kia
But all I've ever learned from love
Nhưng tất cả những gì tôi đã học từ tình yêu
Was how to shoot somebody who out drew you
Là làm thế nào để giết chết người đã rời bỏ bạn
It's not a cry that you hear at night
Đó không phải là lời khóc than bạn nghe buổi đêm
It's not somebody who's seen the light
Đó không phải là một ai đó đã thấy ánh sáng
It's a cold and it's a broken hallelujah
Đó là sự lạnh giá và đau khổ, Hallelujah
hallelujah...
hallelujah...