Yêu thích
Xem thêm
Like a small boat Như một con thuyền nhỏ On the ocean Giữa đại dương bao la Sending big waves Tạo nên những con sóng lớn Into motion Khi chuyển động Like how a single word Như chỉ với một từ duy nhất Can make a heart open Cũng có thể khiến trái tim rung động I might only have one match Có thể tôi chỉ có một que diêm But I can make an explosion Nhưng tôi có thể tạo ra một vụ nổ lớn And all those things I didn't say Và những điều mà tôi đã không nói ra Wrecking balls inside my brain Như quả cầu thép tàn phá tâm trí tôi I will scream them loud tonight Tôi sẽ hét ra những điều đó thật lớn đêm nay Can you hear my voice this time? Lần này bạn có thể nghe thấy tiếng tôi không? This is my fight song Đây là bản anh hùng ca của tôi Take back my life song Bài hát vực dậy cuộc đời tôi Prove I'm alright song Bài ca chứng minh tôi vẫn ổn My power's turned on Sức mạnh của tôi được giải phóng Starting right now I'll be strong Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ mạnh mẽ I'll play my fight song Tôi sẽ hát vang bản anh hùng ca của mình And I don't really care if nobody else believes Và tôi chẳng mấy bận tâm nếu không một ai tin điều đó 'Cause I've still got a lot of fight left in me Vì tôi vẫn còn rất nhiều cuộc chiến phải đương đầu Losing friends and I'm chasing sleep Mất đi những người bạn và tôi chỉ biết ngủ Everybody's worried about me Mọi người đều lo lắng cho tôi In too deep Lún quá sâu Say I'm in too deep (in too deep) Họ nói rằng tôi đã lún quá sâu (lún quá sâu) And it's been two years Và thấm thoát đã hai năm trôi qua I miss my home Tôi nhớ gia đình của mình But there's a fire burning in my bones Nhưng vẫn còn một ngọn lửa nhiệt huyết đang sục sôi trong tôi Still believe Vẫn tin như vậy Yeah, I still believe Vâng tôi vẫn tin như vậy And all those things I didn't say Và những điều mà tôi đã không nói ra Wrecking balls inside my brain Như quả cầu thép tàn phá trong tâm trí tôi I will scream them loud tonight Tôi sẽ hét ra những điều đó thật lớn đêm nay Can you hear my voice this time? Lần này bạn có thể nghe thấy tiếng tôi không? This is my fight song Đây là bản anh hùng ca của tôi Take back my life song Bài hát vực dậy cuộc đời tôi Prove I'm alright song Bài ca chứng minh tôi vẫn ổn My power's turned on Sức mạnh của tôi được giải phóng Starting right now I'll be strong Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ mạnh mẽ I'll play my fight song Tôi sẽ hát vang bản anh hùng ca của mình And I don't really care if nobody else believes Và tôi chẳng mấy bận tâm nếu không một ai tin điều đó 'Cause I've still got a lot of fight left in me Vì tôi vẫn còn rất nhiều cuộc chiến phải đương đầu A lot of fight left in me Nhiều cuộc chiến tôi phải đối mặt Like a small boat Như một con thuyền nhỏ On the ocean Giữa đại dương bao la Sending big waves Tạo nên những con sóng lớn Into motion Khi chuyển động Like how a single word Như chỉ với một từ duy nhất Can make a heart open Cũng có thể khiến trái tim rung động I might only have one match Có thể tôi chỉ có một que diêm But I can make an explosion Nhưng tôi có thể tạo ra một vụ nổ lớn This is my fight song Tôi sẽ hát vang bản anh hùng ca của mình Take back my life song Bài hát vực dậy cuộc đời tôi Prove I'm alright song Bài ca chứng minh tôi vẫn ổn My power's turned on Sức mạnh của tôi được giải phóng Starting right now I'll be strong Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ mạnh mẽ I'll play my fight song Tôi sẽ hát vang bản anh hùng ca của mình And I don't really care if nobody else believes Và tôi chẳng mấy bận tâm nếu không một ai tin điều đó 'Cause I've still got a lot of fight left in me Vì tôi vẫn còn rất nhiều cuộc chiến phải đương đầu Now I've still got a lot of fight left in me Giờ đây tôi vẫn còn rất nhiều cuộc chiến phải đương đầu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Fight Song

Rachel Platten

Rachel Platten

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Rachel Ashley Platten (born May 20, 1981) is an American singer and songwriter. She rose to fame in 2015. Her third studio album and major-label debut, Wildfire, reached number five in the U.S. and spawned the top ten singles "Fight Song" and "Stand by You". "Fight Song" peaked at number six on Billboard Hot 100 and topped the UK Singles Chart. "Stand by You" so far peaked at number thirty-seven on Billboard Hot 100 becoming her second top 40 hit.

Xem thêm
Bình luận