Yêu thích
Xem thêm
Take me back to my boat on the river Hãy đưa tôi trở lại con thuyền của mình nơi dòng sông I need to go down, I need to come down Tôi cần phải đi xuống, tôi phải đi xuống thôi Take me back to my boat on the river Hãy đưa tôi trở lại con thuyền của mình nơi dòng sông And I won't cry out anymore Và tôi sẽ không khóc nữa Time stands still as I gaze in her water Thời gian như ngưng đọng khi tôi hòa vào dòng nước trên dòng sông She eases me down, touching me gently Dòng nước êm dịu, nhẹ nhàng chạm lấy tôi With the waters that flow past my boat on the river Với những đợt sóng lướt qua chiếc thuyền trên sông So I don't cry out anymore Vậy tôi sẽ không khóc nữa Oh the river is wide Ồ dòng sông thật rộng lớn The river it touches my life like the waves on the sand Dòng sông gắn liền với cuộc đời tôi như những đợt sóng trên bãi cát And all roads lead to Tranquillity Base Và mọi con đường đều dẫn đến Tranquillity Base Where the frown on my face disappears Nơi mọi muộn phiền đều tan biến Take me down to my boat on the river Hãy đưa tôi xuống con thuyền nơi dòng sông And I won't cry out anymore Và tôi sẽ không khóc nữa Oh the river is deep Ồ dòng sông thật rộng lớn The river it touches my life like the waves on the sand Dòng sông gắn liền với cuộc đời tôi như những đợt sóng trên bãi cát And all roads lead to Tranquillity Base Và mọi con đường đều dẫn đến Tranquillity Base Where the frown on my face disappears Nơi mọi muộn phiền đều tan biến Take me down to my boat on the river Hãy đưa tôi xuống con thuyền nơi dòng sông I need to go down, won't you let me go down? Tôi cần phải xuống đó, bạn sẽ để tôi xuống chứ? Take me back to my boat on the river Hãy đưa tôi trở lại con thuyền của mình nơi dòng sông And I won't cry out anymore Và tôi sẽ không khóc nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Boat On The River

Styx

Styx

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Styx is an American rock band from Chicago that formed in 1972 and became famous for its albums released in the late 1970s and early 1980s. They are best known for melding the style of pop rock and hard rock with the power of a hard-rock guitar balanced with acoustic guitar, synthesizers mixed with acoustic piano, upbeat tracks with power ballads, and incorporating elements of international musical theatre.

Xem thêm
Bình luận