Yêu thích
Xem thêm
Am I wrong for thinking out the box from where I stay? Tôi có sai khi suy nghĩ vượt khỏi giới hạn nơi tôi sống? Am I wrong for saying that I choose another way? Tôi có sai khi nói rằng tôi sẽ chọn một hướng đi khác? I ain't tryna do what everybody else doing Tôi không cố gắng làm những điều mà người khác làm Just 'cause everybody doing what they all do Chỉ vì họ hành động theo thói quen thôi If one thing I know, I'll fall but I'll grow Nếu tôi biết một điều, tôi sẽ vấp ngã nhưng sẽ tôi sẽ trưởng thành hơn I'm walking down this road of mine, this road that I call home Tôi đang đi trên con đường của riêng tôi, con đường tôi gọi là nhà So am I wrong Vậy tôi có sai For thinking that we could be something for real? Khi nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành điều gì đó thực sự? Now am I wrong Giờ tôi có sai For trying to reach the things that I can't see? Khi cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy? But that's just how I feel (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) That's just how I feel (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) Đó chỉ là cách tôi nghĩ (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) That's just how I feel Đó chỉ là cách tôi cảm nhận Trying to reach the things that I can't see (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) Cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy See See Nhìn thấy Am I tripping for having a vision? Có phải tôi đang phê thuốc để thấy ảo ảnh? My prediction, Imma be on top of the world Dự đoán của tôi, tôi sẽ thành công Walk, walk, don't look back, always do what you decide Cứ bước đi đừng ngoảnh lại, luôn làm điều bạn quyết định Don't don't let them control your life, that's just how I feel Đừng để ai kiểm soát cuộc sống của bạn, đó là cách tôi nghĩ Fight for yours and don't let go, don't let them compare you, no Đấu tranh cho mình và đừng bỏ cuộc, đừng để họ so sánh bạn Don't worry, you're not alone, that's just how we feel Đừng lo lắng, bạn không đơn độc, đó chỉ là những gì chúng ta cảm thấy Am I wrong (Am I wrong) Liệu tôi có sai không (tôi có sai) For thinking that we could be something for real? Khi nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành điều gì đó thực sự? (Oh, yeah, yeah, yeah oh) (Oh, yeah, yeah, yeah oh) Now am I wrong (Am I wrong) Giờ tôi có sai không (tôi có sai) For trying to reach the things that I can't see? Khi cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy? (Oh yeah, yeah, yeah, yeah) (Oh yeah, yeah, yeah, yeah) But that's just how I feel Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận That's just how I feel Đó chỉ là cách tôi nghĩ That's just how I feel Đó chỉ là cách tôi cảm nhận Trying to reach the things that I can't see Cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy See See Nhìn thấy If you tell me I'm wrong, wrong Nếu bạn nói rằng tôi sai lầm rồi I don't wanna be right, right Thì tôi chẳng cần sửa lại cho đúng nữa If you tell me I'm wrong, wrong Nếu bạn nói rằng tôi sai rồi I don't wanna be right Thì tôi cũng chẳng muốn mình đúng Now if you tell me I'm wrong, wrong Giờ nếu bạn nói rằng tôi sai rồi I don't wanna be right, right Thì tôi cũng chẳng muốn mình đúng If you tell me I'm wrong, wrong Nếu bạn nói rằng tôi sai rồi I don't wanna be right Thì tôi cũng chẳng muốn mình đúng Am I wrong Tôi có sai (tôi có sai) For thinking that we could be something for real? Khi nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành điều gì đó thực sự? Now am I wrong Giờ tôi có sai (tôi có sai) For trying to reach the things that I can't see? Khi cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy? But that's just how I feel (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) That's just how I feel (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) Đó chỉ là cách tôi nghĩ (ooh, ooh, ooh, ooh ooh) That's just how I feel Đó chỉ là cách tôi cảm nhận Trying to reach the things that I can't see Cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy See See Nhìn thấy So am I wrong (Am I wrong) Vậy tôi có sai (tôi có sai) For thinking that we could be something for real? Khi cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy? (Oh, yeah, yeah, yeah oh) (Oh, yeah, yeah, yeah oh) Now am I wrong (Am I wrong) Giờ tôi có sai (tôi có sai) For trying to reach the things that I can't see? Khi cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy? (Oh, yeah, yeah, yeah, yeah) (Oh, yeah, yeah, yeah, yeah) But that's just how I feel Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận That's just how I feel Đó chỉ là cách tôi nghĩ That's just how I feel Đó chỉ là cách tôi cảm nhận Trying to reach the things that I can't see Cố với tới những điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy See See Nhìn thấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Am I Wrong

Nico & Vinz

Nico & Vinz

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Nico & Vinz are a Norwegian singing and songwriting duo, composed of Kahouly Nicolay "Nico" Sereba from Holmlia, Oslo and Vincent "Vinz" Dery from Lambertseter, Oslo. They formed in 2010 as Envy and are based in Oslo. They changed their name to Nico & Vinz in January 2014 after the international success of "Am I Wrong".

Xem thêm
Bình luận