Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
(Hey, Hey) (Hey, Hey) Bye, Bye, Bye Tạm biệt Bye, Bye Tạm biệt I'm doin' this tonight Anh sẽ giải quyết chuyện này vào tối nay You're probably gonna start a fight Em chắc chắn sẽ bắt đầu gây sự I know this can't be right Anh biết chuyện này không ổn rồi Hey baby come on Thôi nào em I loved you endlessly Anh đã không ngừng yêu em When you weren't there for me Khi em chẳng hề có mặt lúc anh cần So now it's time to leave and make it alone Vậy thì giờ tới lúc anh phải ra đi và hoàn thành mục tiêu một mình I know that I can't take no more Anh biết mình không thể chịu đựng nổi nữa It ain't no lie Đó không phải là lời nói dối đâu I wanna see you out that door Anh muốn nhìn thấy em bước ra khỏi cánh cửa đó Baby, bye, bye, bye... Em yêu à, tạm biệt... Bye Bye Tạm biệt Don't wanna be a fool for you Anh chẳng muốn là kẻ ngốc vì em Just another player in your game for two Làm một người chơi khác trong trò chơi hai người của em You may hate me but it ain't no lie Em sẽ ghét anh nhưng anh không có lừa em đâu Baby, bye, bye, bye... Em yêu à, tạm biệt... Bye Bye Tạm biệt Don't really wanna make it tough Anh thật sự cũng không muốn làm căng mọi chuyện I just wanna tell you that I had enough Anh chỉ muốn nói với em rằng anh chịu đựng đủ rồi It might sound crazy Điều đó nghe có vẻ điên rồ But it ain't no lie Nhưng anh không nói dối đâu Baby, bye, bye, bye Em yêu à, tạm biệt Just hit me with the truth Cứ nói cho anh sự thật Now, girl you're more than welcome to Anh rất vui lòng em làm như thế So give me one good reason Vậy hãy cho anh một lý do hợp lí đi Baby come on Thôi nào em I live for you and me Anh sống cho cả em và anh And now I really come to see Và giờ thì anh thật sự nhận ra That life would be much better once you're gone Rằng cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nhiều khi em ra đi I know that I can't take no more Anh biết rằng anh không thể chịu nổi nữa It ain't no lie Đó không phải là lời nói dối đâu I wanna see you out that door Anh muốn nhìn em bước ra khỏi cánh cửa đó Baby, bye, bye, bye... Em yêu, tạm biệt... Bye Bye Tạm biệt Don't wanna be a fool for you Anh chẳng muốn là kẻ ngốc vì em Just another player in your game for two Làm một người chơi khác trong trò chơi hai người của em You may hate me but it ain't no lie Em sẽ ghét anh nhưng anh không có lừa em đâu Baby Bye, bye, bye... Em yêu, tạm biệt... Bye Bye Tạm biệt Don't really wanna make it tough Anh thật sự cũng không muốn làm căng mọi chuyện I just wanna tell you that I had enough Anh chỉ muốn nói với em rằng anh chịu đựng đủ rồi It might sound crazy Điều đó nghe có vẻ điên rồ But it ain't no lie Nhưng anh không nói dối đâu Baby, bye, bye, bye Em yêu à, tạm biệt I'm giving up I know for sure Anh sẽ từ bỏ, anh chắc chắn đấy I don't wanna be the reason for your love no more Anh không muốn là lý do cho tình yêu của em nữa Bye Bye Tạm biệt I'm checkin' out Anh ra đi I'm signin' off Anh dừng đây Don't wanna be the loser and I've had enough Anh không muốn là kẻ thua cuộc và anh chịu đựng đủ rồi Don't wanna be your fool Không muốn là kẻ ngốc của em In this game for two Trong trò chơi hai người So I'm leavin' you behind Vì thế anh sẽ bỏ lại em sau lưng Bye, bye, bye... Tạm biệt... I don't wanna make it tough (wanna make it tough) Anh thật sự cũng không muốn làm căng mọi chuyện (muốn làm căng mọi chuyện) But I had enough Nhưng anh chịu đủ rồi And it ain't no lie (Bye, bye baby...) Và đó không là lời nói dối đâu (Tạm biệt, em yêu...) Bye, Bye Tạm biệt Don't wanna be a fool for you Không muốn là kẻ ngốc vì em Just another player in your game for two (I don't wanna be your fool) Làm một người chơi khác trong trò chơi hai người của em But it ain't no lie Đó không là lời nói dối đâu Baby bye, bye, bye... Em yêu à, tạm biệt... Don't really wanna make it tough (don't really wanna make it tough) Anh thật sự cũng không muốn làm căng mọi chuyện (không muốn làm căng mọi chuyện) I just wanna tell you that I had enough (that I had enough) Anh chỉ muốn nói với em rằng anh chịu đựng đủ rồi (rằng anh chịu đựng đủ rồi) Might sound crazy Có thể nghe thật điên rồ But it ain't no lie Nhưng anh không nói dối đâu Bye, bye, bye Tạm biệt

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.