Yêu thích
Xem thêm
Once upon a time there was a tavern Trước kia có một quán rượu Where we used to raise a glass or two Nơi mà chúng ta thường uống với nhau vài ly Remember how we laughed away the hours Nhớ chúng ta đã cười đùa với nhau như thế nào And dreamed of all the great things we could do Và mơ về những điều tuyệt vời mà ta có thể làm Those were the days my friend Đó là những ngày, bạn của tôi ơi We thought they'd never end Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc We'd sing and dance forever and a day Chúng ta sẽ mãi ca hát và nhảy múa, và rồi một ngày We'd live the life we choose Ta sẽ sống cuộc sống mà chúng ta chọn We'd fight and never lose Chúng ta sẽ chiến đấu và không bao giờ ngã gục Cause we were young and sure to have our way Vì chúng ta còn trẻ và chắc chắc có lối đi của riêng mình Those were the days my friend Đó là những ngày, bạn của tôi ơi We thought they'd never end Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc We'd sing and dance forever and a day Chúng ta sẽ mãi ca hát và nhảy múa, và rồi một ngày We'd live the life we choose Ta sẽ sống cuộc sống mà chúng ta chọn We'd fight and never lose Chúng ta sẽ chiến đấu và không bao giờ ngã gục Those were the days, oh yes those were the days Đó là những ngày, oh vâng đó những ngày Once upon a time there was a tavern Trước kia có một quán rượu Where we used to raise a glass or two Nơi mà chúng ta thường uống với nhau vài ly Remember how we laughed away the hours Nhớ chúng ta đã cười đùa với nhau như thế nào And dreamed of all the great things we could do Và mơ về những điều tuyệt vời mà ta có thể làm Then the busy years went rushing by us Rồi những năm tháng bận rộn kéo đến vội vã We lost our starry notions on the way Chúng ta đã đánh mất những ước mơ trên đường đời If by chance I'd see you in the tavern Nếu tình cờ tôi gặp lại bạn trong quán rượu kia We'd smile at one another and we'd say Chúng ta sẽ cười với nhau và nói Those were the days my friend Đó là những ngày, bạn của tôi ơi We thought they'd never end Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc We'd sing and dance forever and a day Chúng ta sẽ mãi ca hát và nhảy múa, và rồi một ngày We'd live the life we choose Ta sẽ sống cuộc sống mà chúng ta chọn We'd fight and never lose Chúng ta sẽ chiến đấu và không bao giờ ngã gục Cause we were young and sure to have our way Vì chúng ta còn trẻ và chắc chắc có lối đi của riêng mình La la la la La la la la Those were the days, oh yes those were the days Đó là những ngày, oh vâng đó những ngày Just tonight I stood before the tavern Đêm nay tôi đứng trước quán rượu xưa kia Nothing seemed the way it used to be Không có gì có vẻ giống như xưa cả In the glass I saw a strange reflection Trong ly rượu tôi thấy một hình bóng phản chiếu xa lạ Was that lonely fellow really me Có phải người đàn ông cô độc kia chính là tôi Those were the days my friend Đó là những ngày, bạn của tôi ơi We thought they'd never end Ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc We'd sing and dance forever and a day Chúng ta sẽ mãi ca hát và nhảy múa, và rồi một ngày We'd live the life we choose Ta sẽ sống cuộc sống mà chúng ta chọn We'd fight and never lose Chúng ta sẽ chiến đấu và không bao giờ ngã gục Those were the days oh yes those were the days Đó là những ngày, oh vâng đó những ngày La la la la La la la la Those were the days, oh yes those were the days Đó là những ngày, oh vâng đó những ngày La la la la La la la la Those were the days, oh yes those were the days Đó là những ngày, oh vâng đó những ngày Those were the days, oh yes those were the days Đó là những ngày, oh vâng đó những ngày

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.