Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I used to think that I could not go on Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bước tiếp được nữa And life was nothing but an awful song Và cuộc sống chẳng là gì ngoài một bản nhạc tồi tệ But now I know the meaning of true love Nhưng rồi tôi đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu đích thực I'm leaning on the everlasting arms Tôi tựa vào vòng tay trọn đời If I can see it, then I can do it Nếu tôi có thể thấy được điều đó, tôi có thể làm được If I just believe it, there's nothing to it Nếu tôi tin tưởng vào điều đó thì sẽ chẳng có chuyện gì cả I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay I believe I can touch the sky Tôi tin mình có thể chạm lấy bầu trời kia I think about it every night and day Tôi nghĩ về điều đó cả ngày lẫn đêm Spread my wings and fly away Giang đôi cánh rộng và bay đi thật xa I believe I can soar Tôi tin mình có thể nâng bản thân mình lên I see me running through that open door Tôi nhìn thấy mình bước qua cơ hội đó I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa See I was on the verge of breaking down Nhìn thấy tôi đã có lúc gần như suy sụp Sometimes silence can seem so loud Đôi lúc yên lặng có thể trở thành náo nhiệt There are miracles in life I must achieve Có những điều kỳ diệu trong cuộc sống mà tôi phải chinh phục But first I know it starts inside of me Nhưng trước hết tôi biết rằng nó phải bắt đầu từ chính bản thân mình If I can see it, then I can be it Nếu tôi có thể thấy được điều đó, tôi có thể thực hiện được If I just believe it, there's nothing to it Nếu tôi tin tưởng vào điều đó thì sẽ chẳng có chuyện gì cả I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa I believe I can touch the sky Tôi tin mình có thể chạm lấy bầu trời kia I think about it every night and day Tôi nghĩ về điều đó cả ngày lẫn đêm Spread my wings and fly away Giang đôi cánh rộng và bay đi thật xa I believe I can soar Tôi tin mình có thể nâng bản thân mình lên I see me running through that open door Tôi nhìn thấy mình bước qua cơ hội đó I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa Yeah, 'cause I believe in me Vì tôi tin vào chính mình If I can see it, then I can do it (I can do it) Nếu tôi có thể thấy được điều đó, tôi có thể làm được (tôi có thể làm được) If I just believe it, there's nothing to it Nếu tôi tin tưởng vào điều đó thì sẽ chẳng có chuyện gì cả I believe I can fly Tôi tin mình có thể bay xa I believe I can touch the sky Tôi tin mình có thể chạm lấy bầu trời kia I think about it every night and day Tôi nghĩ về điều đó cả ngày lẫn đêm Spread my wings and fly away Giang đôi cánh rộng và bay đi thật xa I believe I can soar Tôi tin mình có thể nâng bản thân mình lên I see me running through that open door Tôi nhìn thấy mình bước qua cơ hội đó I believe I can fly (I can fly) Tôi tin mình có thể bay xa (tôi có thể bay xa) If I just spread my wings (I can fly) Nếu tôi giang rộng đôi cánh của mình (tôi có thể bay xa) I can fly (I can fly) Tôi có thể bay xa (tôi có thể bay xa) I can fly (I can fly) Tôi có thể bay xa (tôi có thể bay xa) If I just spread my wings (I can fly) Nếu tôi giang rộng đôi cánh của mình (tôi có thể bay xa) I can fly (I can fly, I can fly, I can fly) Tôi có thể bay xa (tôi có thể bay xa, tôi có thể bay xa, tôi có thể bay xa) Fly, high, high Bay xa, cao, cao mãi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.