Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There's so much life I've left to live Em đã thay đổi thật nhiều cách sống And this fire's burning still Nhưng ngọn lửa tình vẫn cháy mãi trong tim When I watch you look at me Khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em I think I could find the will Em hiểu mình sẽ tìm lại được ý chí To stand for every dream Để theo đuổi những giấc mơ And forsake this solid ground Và từ bỏ điều mà em hằng tin tưởng And give up this fear within Và vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng Of what would happen if they ever knew Dù cho có chuyện gì xảy ra nếu họ biết được I'm in love with you Em đã yêu anh 'Cause I'd surrender everything Vì em sẽ nguyện hiến dâng anh mọi thứ To feel the chance to live again Để cảm nhận sự đổi thay để sống một lần nữa I reach to you Em đến bên anh I know you can feel it too Em biết anh cũng đang cảm nhận thấy We'd make it through Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách A thousand dreams I still believe Trong ngàn giấc mơ em vẫn vững tin I'd make you give them all to me Em sẽ khiến anh trao cho em mọi thứ I'd hold you in my arms and never let go Ôm anh trong vòng tay em và vĩnh viễn bên nhau I surrender Em nguyện hiến dâng I know Em biết I can't survive another night away from you Em không thể sống qua đêm nào xa anh nữa You're the reason I go on Anh là lý do để em bước tiếp And now I need to live the truth Và giờ đây em cần sống thật với bản thân Right now, there's no better time Ngay bây giờ, không còn khoảnh khắc nào nữa From this fear, I will break free Từ trong nỗi sợ hãi này em sẽ thoát ra And I'll live again with love Và em sẽ sống lần nữa với tình yêu And no they can't take that away from me Và chẳng ai có thể lấy đi tình yêu khỏi em And they will see... Và họ sẽ thấy... I'd surrender everything Em nguyện hiến dâng mọi thứ To feel the chance to live again Để cảm nhận sự đổi thay để sống một lần nữa I reach to you Em đến bên anh I know you can feel it too Em biết anh cũng đang cảm nhận thấy We'd make it through Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách A thousand dreams I still believe Trong ngàn giấc mơ em vẫn vững tin I'll make you give them all to me Em sẽ khiến anh trao cho em mọi thứ I'll hold you in my arms and never let go Ôm anh trong vòng tay em và vĩnh viễn bên nhau I surrender Em nguyện hiến dâng Every night's getting longer Mỗi đêm như kéo dài hơn And this fire's getting stronger, baby Và ngọn lửa tình vẫn bừng lên mạnh mẽ, anh yêu I'll swallow my pride and I'll be alive Bỏ đi niềm kiêu hãnh và em sẽ sống tiếp Can't you hear my call Dù anh không thể nghe tiếng gọi nơi em I surrender all Em vẫn nguyện hiến dâng tất cả (I'd surrender everything) (Em nguyện hiến dâng tất cả) (To feel the chance to live again) Để cảm nhận sự đổi thay để sống một lần nữa I reach to you Em đến bên anh I know you can feel it too Em biết anh cũng đang cảm nhận thấy We'll make it through Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách A thousand dreams I still believe Trong ngàn giấc mơ em vẫn vững tin I'll make you give them all to me Em sẽ khiến anh trao cho em mọi thứ I'll hold you in my arms and never let go Ôm anh trong vòng tay em và vĩnh viễn bên nhau I surrender Em nguyện hiến dâng Right here, right now Ngay tại đây, ngay lúc này I'd give my life to live again Em sẽ sống cho mình một lần nữa I'll break free, take me, my everything Em sẽ thoát khỏi, hãy ôm em, mọi thứ của em I surrender all to you Em nguyện hiến dâng tất cả cho anh (Right now) (Ngay lúc này) Right now Ngay lúc này (I'd give my life to live again) (Em sẽ sống cho mình một lần nữa) I'd give my life Em sẽ trao cuộc đời mình (I'll break free, take me) (Em sẽ thoát khỏi, hãy ôm em) Take me Hãy ôm em (My everything) (Mọi thứ của em) My everything Mọi thứ của em (I surrender all to you, right now) (Em nguyện hiến dâng tất cả cho anh, ngay lúc này) Right now Ngay lúc này (My everything) (Mọi thứ của em) (I surrender all to you) (Em nguyện hiến dâng tất cả cho anh) I surrender to you, baby Em nguyện hiến dâng cho anh, anh yêu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.